Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: دوشنبه ، ۲۸ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیریت اطلاعات سلامت

تعداد بازدید : 1314

مدیریت اطلاعات سلامت

نام واحد:مدیریت اطلاعات سلامت

موقعیت جغرافیایی:طبقه منهای یک

مساحت تقریبی:242 متر مربع 

واحدهای زیرشاخه: پذیرش وترخیص-بایگانی-اسنادپزشکی-آمار-مدیریت اطلاعات سلامت

تعدادتقریبی پرسنل:20

 

   منیره شریفی

   مسئول واحد 

 

 

 

 

خدمات وفعالیتهای ارائه شده:

1.        پذیرش:پذیرش بیماران بستری وسرپائی

2.        ترخیص:صدورصورتحساب بیماران باتوجه به تعرفه های موردعمل

                        ارائه خلاصه پرونده وصورتحساب به بیماران مرخص شده

                       راهنمای بیماران جهت دریافت هزینه هاازبیمه تکمیلی

3.        اسنادپزشکی:تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هرپرونده

                              تهیه اسنادمربوط به پرونده های سرپائی وبستری وتحویل به سازمانهای بیمه گر

                             پیگیری کسورات بیمه

                             رسیدگی ورفع نقص پرونده

                            هماهنگی جهت عقدقراردادباسازمانهای مربوطه

                            تهیه فتوکپی ازمدارک داخل پرونده وارائه به متقاضی

                           جمع اوری وارسال اسنادحوادث ترافیکی وپیگیری جهت پرداخت هزینه به بیمار

4.        مدیریت اطلاعات سلامت:کدگذاری پرونده بالینی وثبت درسیستم HIS

                                            رفع نقص کمی وکیفی پرونده

                                             بررسی وتحقیق درمورداستانداردسازی فرمهای بیمارستان

5.        بایگانی:ضبط ونگهداری پرونده بیماران براساس شماره سریال

                       تنظیم وتشکیل بایگانی مربوط به مدارک ومستندات وسوابق اداری

                      پاسخگویی به مراجع قانونی وذیصلاح

                   تایپ وثبت نامه های مربوط به بیمارستان دردفتراندیکاتورونظارت برورودوخروج نامه ها

                   بررسی ورفع نقص مستندات مربوط به پرونده های پزشکی

                   اسکن پرونده های بالینی

                  نظارت برورودوخروج پرونده

                  تهیه فتوکپی ازاوراق داخل پرونده وارائه به متقاضی

6.        آمار:هماهنگی بابخشهای بیمارستان وجمع اوری آمارهابه صورت ماهیانه

                   نظارت وهمکاری درتهیه لیستها وامارها وگزارشات وارسال به مقامات ذیصلاح

                  تهیه وتنظیم آمارروزانه وماهانه وسالانه وتجزیه وتحلیل آنهاواحتساب درصداشغال تخت وغیره