fa | en | ar
 • مردم با فداکاري ، خوشبختي را به هم هديه مي دهند .
 • حضرت علی(ع) ، خود را از پایه ای که داری فروتر آر، تا مردم تورا از پایه ات فراتر برند.
 • قوي ترين اهرم ها، اراده است.
 • حضرت محمد(ص)، جوانی دیوانگی است که پیری درمان آن باشد.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • شادمانی همه جا پشت در است ، در گشودن هنر است.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • فصل بهار روح زمانهاست.
 • خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . حکیم فردوسی
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: دوشنبه ، ۲ مرداد ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش شهادت امام علیمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 10 شماره 25
پاییز 95

آب و هوا

اوقات شرعی

مدیریت اطلاعات سلامت

تعداد بازدید : 749

مدیریت اطلاعات سلامت

نام واحد:مدیریت اطلاعات سلامت

موقعیت جغرافیایی:طبقه منهای یک

مساحت تقریبی:242 متر مربع 

واحدهای زیرشاخه: پذیرش وترخیص-بایگانی-اسنادپزشکی-آمار-مدیریت اطلاعات سلامت

تعدادتقریبی پرسنل:20

 

   منیره شریفی

   مسئول واحد 

 

 

 

 

خدمات وفعالیتهای ارائه شده:

1.        پذیرش:پذیرش بیماران بستری وسرپائی

2.        ترخیص:صدورصورتحساب بیماران باتوجه به تعرفه های موردعمل

                        ارائه خلاصه پرونده وصورتحساب به بیماران مرخص شده

                       راهنمای بیماران جهت دریافت هزینه هاازبیمه تکمیلی

3.        اسنادپزشکی:تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هرپرونده

                              تهیه اسنادمربوط به پرونده های سرپائی وبستری وتحویل به سازمانهای بیمه گر

                             پیگیری کسورات بیمه

                             رسیدگی ورفع نقص پرونده

                            هماهنگی جهت عقدقراردادباسازمانهای مربوطه

                            تهیه فتوکپی ازمدارک داخل پرونده وارائه به متقاضی

                           جمع اوری وارسال اسنادحوادث ترافیکی وپیگیری جهت پرداخت هزینه به بیمار

4.        مدیریت اطلاعات سلامت:کدگذاری پرونده بالینی وثبت درسیستم HIS

                                            رفع نقص کمی وکیفی پرونده

                                             بررسی وتحقیق درمورداستانداردسازی فرمهای بیمارستان

5.        بایگانی:ضبط ونگهداری پرونده بیماران براساس شماره سریال

                       تنظیم وتشکیل بایگانی مربوط به مدارک ومستندات وسوابق اداری

                      پاسخگویی به مراجع قانونی وذیصلاح

                   تایپ وثبت نامه های مربوط به بیمارستان دردفتراندیکاتورونظارت برورودوخروج نامه ها

                   بررسی ورفع نقص مستندات مربوط به پرونده های پزشکی

                   اسکن پرونده های بالینی

                  نظارت برورودوخروج پرونده

                  تهیه فتوکپی ازاوراق داخل پرونده وارائه به متقاضی

6.        آمار:هماهنگی بابخشهای بیمارستان وجمع اوری آمارهابه صورت ماهیانه

                   نظارت وهمکاری درتهیه لیستها وامارها وگزارشات وارسال به مقامات ذیصلاح

                  تهیه وتنظیم آمارروزانه وماهانه وسالانه وتجزیه وتحلیل آنهاواحتساب درصداشغال تخت وغیره