Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: یکشنبه ، ۲۷ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

دکتر محمد قره داغی

تعداد بازدید : 1346

جزئیات از زبان ایشان ..

Loading the player...

 

متخصص ارتوپدی
 
 ریاست محترم هئیت مدیره و مدیر عامل بیمارستان و زایشگاه سینا

آدرس محل کار:

بخش ارتوپدی، بیمارستان امام رضا (ع)

بخش ارتوپدی بیمارستان سینا

مطب:

خیابان احمد آباد - خیابان محتشمی - ساختمان شماره 60 طبقه دوم

تلفن پذیرش مطب : 38401700-051

فکس: 38517742 37626653

Email: M_gharehdaghi@yahoo.com

Email: Gharahdaghim@mums.ac.ir

 

تحصیلات:

مدرسه فردوسی ، درگز 1330 - 1336

دبیرستان انوری درگز 1336 - 1343

دانشگاه فردوسی مشهد 1336 – 1350

خدمت وظیفه عمومی در بخش پزشکی نیروی هوایی بوشهر 1350 - 1352

درمانگاه روستایی کلات نادر، خراسان رضوی

 بخش ارتوپدی بیمارستان قائم (عج) 1352 - 1356

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان 1356 - 1360

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1360 - 1371

استادیار بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد 1371 - 1374

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1393 تا کنون 

استاد بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) 1393 تا کنون 

بخش ارتوپدی، بیمارستان شهید کامیاب مشهد 1374 - 1376

بخش ارتوپدی بیمارستان امام رضا (ع) 1376 – تا کنون

علایق تحقیقاتی:

تومورهای  استخوانی، شکستگی لگن و اکتبولار  ، ارتوپدی کودکان و ارتروپلاستی

 

Publications: (Articles, Books )

 1. Hassan Rahimi, Mohammad Gharehdaghi  , Saeed Amrollahi, Result of Interlocking  Intramedullary  Nailing Of  the  tibial and  Femoral Fractures. Medical journal  of  mashhad. Vol 42, No.66, p:76-83. 2000
 1. Hasan Rahimi, Mahmood bahari, Mohammad Gharehdaghi  , Yosef sarvari , Prevention of  post  operative  infections  in bone  fracture by  using  antibiotics. Medical journal  of  mashhad. Vol 44, No.73, p:31-38. 2001
 1. Mohammad Gharehdaghi, Hasan Rahimi, Mahmood bahari, seyed Hassan mirinejad. Multiple Exteriosteal Osteotomy for Osteogenesis  Imprfecta. Medical journal  of  mashhad. Vol 45, No.78, 2003
 1. Mohammad reza  Ghavamnasiri, MD, Mohammad Gharehdaghi , fatemeh homaie  MD, and Parvin  Bozobandi, MD. The Result  Of Treatment  in  Osteosarcoma (A 15-year  follow-up in Omid  Mashhad Hospital). Iranian  Journal of  Orthopedic  Surgery. No. 5, Autumn 2003
 1. Mahmood bahari, Mohammad Gharehdaghi , Hasan Rahimi, Cystography  value  after treatment of U.B.C . Medical Journal  Of  Mashhad. Vol 47, No.84, Summer 2004.
 1. Mahmood bahari, Mohammad Gharehdaghi  Hasan Rahimi, Javad  Afzali  Baghdabadi. Prognosis of  the  Sciatic Nerve  Lesion  Associated  with  Acetabular  Fractures. Iranian  Journal of Orthopedic  Surgery.Vol 3,  No. 1, Autumn 2004
 1. Mahmood bahari, Hasan Rahimi, Mohammad Gharehdaghi ,Javad Afzali.  Double  Osteotomy of  First  Metatarsus  For Adolescent  Hallux  Valgus  Deformity. Iranian  Journal of  Orthopedic  Surgery,  Vol 5,  No. 1, Autumn 2006
 1. Mahmood  Bahari, Hassan  Rahimi, Mohammad Gharehdaghi, Alireza Hootkani. Osteoporosis  in Elderly  Patients with  Distal  Radius Fractures. Iranian  Journal of Orthopedic  Surgery. Vol 5,  No. 4, Summer  2007
 1. Mohammad  taghi peyvandi, Mohammad Gharehdaghi, Hassan Rahimi, sara amel farzad. Outcomes  of  Femural  Neck Fractures  In Children. Medical Journal  Of  Mashhad. Vol  50, No.96, Summer 2007.
 2. Javad  Afzali b, Yoosef  Sarvari, Mohammad Gharehdaghi, Seyed  Reza Sharifi, Javad Mozafari. Floating Knee  And  New Classification. Iranian  Journal of Orthopedic  Surgery. Vol  6,  No. 1, Autumn  2007
 1. Mohammad Gharehdaghi, Nayere Ghomian, , Hassan Rahimi, Mahmood Bahari, Amir Shahriar Ariamanesh. Serum Calcium, Phosphorous And  Alkaline Phosphatase  Levels In Different  Trimeters Of  Pregnancy. Obstetrics, Gynecology and  Infertility. Vol  11. 2008
 1. Mohammad Gharehdaghi, Alireza Hotkani, Ali Moradi, Tamara Tamamgar. Diagnostic  Accuracy  of  Core  Needle Biopsy  versus  Open Biopsy  in  Bone  Tumors. Iranian  Journal of Orthopedic  Surgery. Vol  9, No 3,summer 2011
 1. Mohammad Gharehdaghi, Hassan Rahimi, Hossein Rezai, Hossein Hasanabadi, Hossein Kashefi. Assessment of Sonographic Measurement of Carpal Tunnel Diameters with  Clinical and Electrodiagnostic  Findings In Carpal Tunnel Syndrome. Medical Journal  Of  Mashhad. Vol  55, No 2, Summer 2012
 1. Mahmood Bahari MD, mohammad gharedaghi MD, Hassan Rahimi MD. Injection of Methylprednisolone And Lidocaine In The Treatment Of Mediial Epicondylitis : A Randomized Clinical Trial. Archives Of  Iranian Medicine VOL,6 NO,3. JULY 2003
 1. Mohammad gharedaghi . Hassan Rahimi,  Mahmud  Bahari,  Javad Afzali. Aprospective Study  Of Closed  and Open  Reamed Intramedullary  Nailing of 136  femoral shaft fractures in Adults.  Journal of Research in Medical  Sciences VOL,12 NO,1. Feb  2007
 1. Farshid  Bagheri,  Mohamad taghi  Peivandi , Mohmmad  Gharedaghi , Hosein Ahmadzadeh Chabok.  A comparison of  Percutaneous and  pin-and-plaster  Techniques in Distal Radius Fracture. Medical Journal Of The Islamic Republic Of Iran , Vol  22, Issue 4, February 2009
 1. Gharehdaghi M,  AIhaosawi M,  Ariamanesh A,  Nejad A , Sandokji AM, Abdellsalam M. Hyperextension of the big  toe at Metatarsophalengial  Joint (Mtpj):A Sign OF The Undercorrection  of Cavus  in  Idiopathic  Clubfoot  in  Ponseti  Method. Iranian Journal Of Child Neurology. VOL.4, NO.1 , JUNE 2010
 1. Khooei A, Gharedaghi M, Ataei R. Prediction  of Clinical  Course  and Biologic Behavior of the Bone Giant  Cell Tumor Using  Bax and BC1-2 Markers. Iranian Journal Of Pathology  VOL,5 NO,2. SPRING 2010
 1. Jahanbakhsh  hashemi , mohammad gharahdaghi,  Emad Ansaripour,  Farzaneh jedi ,  sara hashemi  . Radiological  Features of  Osteoid  Osteoma  Pictorial  Review. Iranian  Journal Of radiology VOL:8 NO:31 , Issue 3, Autumn2011
 1. Mohammad gharedaghi, Ashraf mohammadzadeh  and  Behrooz  Zandi. Comparison of Clinical  and  Sonographic  Prevalence of Developmental Dysplasia of the Hip. ACTA  MEDICA  IRANICA VOL,49 NO,1 . January 2011
 1. A.Ariamanesh, M. gharedaghi , M.Alhaosawi,  F.Omidikashani. A  Novel  Technique  Of  Percutaneous Corticotomy For Limb Lengthening And Deformity Correction. Curgan  Orthopedie  NO,1. januray2011
 1. Mohammad gharedaghi,  Nayere Ghomian, Hassan  Rahimi,  Mahmud  Bahari,  Amir Shahriari Ariamanesh. Serum Calcium  Phosphorous and Alkaline Phosphatase Levels in Different Trimesters of  Pregnancy. Iranian Journal Of obstetrics, Gynecology  and Infertility  VOL,10 NO,2. 2008
 1. Introduction Of A New Technique Of Anterior Muscle Pedicle Bone Graft In Femoral Neck Fractures
 1. Modified Technique Of Pin & Plaster In Coll,S Fracture
 1. Surgical Treatment Of Metatarsus Aductus
 1. Results Of Tendon Transfer In Gasterosuleous Muscle Paralysis
 1. Introduction Of The Results Of Interlocking Nails In Femoral & Tibial Fractures
 1. Prophylactic Antibiotic Terapy For Preventing Post Operative Infections
 1. Cystography In Unicameral Bone Cyst And Its Prognostic Accuracy  A Ten Years Clinical Survay Of Spinal Tubercollusi In Imam Reza Hospital Mashad Iran
 1. Multiple Extra Periosteal Osteotomy In Osteogenesis Imperfecta
 1. Clical Results Of Dome Shape Osteotomy In Jenovarious Deformity
 1. Evaluation Of 20 Years  Of  Osteoid Osteoma In Khorasan
 1. Giant Cell Tumor Of Spinal Column
 1. Treatment Medial Epicondyliyis Of Humerous By Corticoesteroid Injection

 

Researches:

 1. Evaluation the result of the distal 1/3 forearm fractures in children(in orthopedic ward in emam reza hospital)
 1. evaluation the result of the close treatment of distal radiuos fractures(colles fx)in patient that refer to trouma center of emem reza hospital(mashhad medical university 79/1/1 till 79/30/12
 1. Epidemiologic studyabout ca,p and Alp in pregnancy trimesters in pregnant woman that refers to genicologic ward of emam reza hospital
 1. Comparssion the result of femoral fracture in children under 9 years old with open reduction versus close reduction in mashhad emam reza hospital
 1. Evaluation the use of  elisarov in treatment of fractures ,nonunions,tumoral and infectious bone defect and histologic changes of them
 1. Evaluation the result of surgical treatment for pelvic fractures from 75 up to 78 in kamyab hospital
 1. The result of the osteosarcoma treatment in the priod of 12 years (1366-1377)in omid oncology center and comparssion of them with the update texts
 1. Evaluation and comparssion the femoral shaft fractures methods in children
 1. prospective Evaluation the treatment of comminuted femoral shaft fractures with interlocking open surgery in emdadi and emam reza hospital from 76/6/1 till 78/2/30 
 1. Evaluation the treatment of femoral and tibial fracture with interlocking nail
 1. evaluation the result of the acetabular fractures surgery in emdad hospital from75/8/1 till 76/8/1(in one year)
 2. Prospective comparssion of sonographic findings and electrodiagnostic evaluation in carpal tunnel syndrome for one and half year (80-81 )in emam reza hospital
 3. Evaluation the rate of the success   non surgical treatment  in double forearm fracture between 8-16 years old patient refer to emam reza hospital in 2 years(80-82)
 4. A ten year retrospective evaluation of fibula otograft in distal radius giant cell tumors
 5. Evaluation the effectiveness the early and late surgery for the reduction of the burst lumbar vertebral fractures in 80 patients that refers to emam reza and kamyab hospital from 84 till 88
 6. Evaluation and comparssion the result of the needle biopsy versus open biopsy in musculoskeletal tumors in emam reza hospital
 7. Evaluation of the decortications effectiveness in rate of union for tibial fractures that fixed with plate
 8. Evaluation the effectiveness of fibular aloograft in patient with femoral head and neck avascular necrosis
 9. Evaluation the diagnostic  value of electrodiagnostic study versus MRI in patient with lower limb root psin
 10. Comparission of two methods pin And plaster versus locking plate in distal radious fracture in patient from 40 up to 60 years old
 11. Evaluation the prediction of clinical and biological progression for giant cell tumor with the use of p53 and ki67 markers
 12. Presentation ( Abstracts In Meetings: Title, Date And Place Of Presentation
 13. Principles of internal fixation for bone fractures seminar/ Mashhad University of Medical Sciences /1375/11/23
 14. Truma specialist orthopedics surgeon workshop/ Mashhad University of Medical Sciences/ 1374/12/22
 15. Monthly scientific orthopedic conferances/ Mashhad University of Medical Sciences/ 1374/7/6
 16. Forth congress of orthopedic surgeons/ Mashhad University of Medical Sciences/ 1375/10/18
 17. Training course for orthopedic surgeons/ Mashhad University of Medical Sciences/ 1377/12/11
 18. Sixth congress of Iranian orthopedic surgery/ University of Medical Sciences/ 1377/8/26
 19. Shoulder and knee injuries seminar/ Mashhad University of Medical Sciences / 1377/6/13
 20. pelvic and lower limb injury congress/ Mashhad University of Medical Science / 1378/11/12
 21. Surgical emergencies congress/ Mashhad University of Medical Sciences University of Medical Sciences/ 1378/9/16
 22. monthly training course for orthopedic surgeons/ Mashhad University of Medical Sciences / 1377
 23. Pannel about myopathies and neuromascular junction disease/ Mashhad University of Medical Sciences / 1378/7/15
 24. Training course for orthopedic surgeons/ Mashhad University of Medical Sciences/1378/12/2
 25. 26th annual congress of Iranian surgeons/ Tehran University of Medical Sciences, Iran/1381/2/22
 26. Training course for orthopedic surgeons/ Mashhad University of Medical Sciences/1380/12/21
 27. 12th annual orthopedic panel (common issues in orthopedics)/ Tehran University of Medical Sciences, Iran/1382/9/26
 28. 27th annual congress of Iranian surgeons/ Tehran/ 1382/2/20
 29. 28th annual congress of Iranian surgeons/ Tehran/ 1383/2/19
 30. Training course for orthopedic surgeons/ Mashhad University of Medical Sciences/1383/3/26
 31. Traning course about illium and acetabular fractures/ Mashhad University of Medical Sciences/1384/10/29
 32. Traning course about hip joint arthroplasty/ Ahvaz University of Medical Sciences/1385/10/20
 33. Reeducational course about hip ,knee and shoulder arthroplasty and patellofemural disorders/Mashhad University of Medical Sciences/ 1385/12/9
 34. Annual Iranian orthopedic surgeons about osteosarcom in childhood(active physis)/ Orthopaedic Society of Iran – Tehran/ 1385/12/8
 35. Seminar of nowel bone graft and bone substitutes/ Tehran University of Medical Sciences/ 1386/9/8
 36. 31st Iranian orthopedic surgeons congress about rehabilitation in THR and hip surgical   approaches/ Tehran University of Medical Sciences/ 1386/2/15
 37. Training course for orthopedic surgeons about trauma of pelvic ,spin and upper extrimities/ Mashhad University of Medical Sciences/ 87/4/7
 38. Iranian orthopedic surgeons (khorasan branch)about trauma of the knee and knee  arthroscopy/ Mashhad University of Medical Sciences/ 87/8/2
 39. 16th Iranian orthopedic surgeons (Management of pathologic fracture)/ Tehran/ 87/7/7
 40. 28= 15th training course in shahid beheshty university for orthopedic surgeon about acetabular pelvic fractures/ Martyr Beheshti University of Medical Sciences/ 85/1/29
 41. Weekly conference in emam reza hospital/ Imam Reza Hospital, Mashhad/ 83/1/27
 42. Training course of Iranian orthopedic surgeons/ Tehran/ 82/2/23
 43. Orthopedic reeducational seminar/ Tehran University of Medical Sciences, Iran/ 87/9/19
 44. Common orthopedic and general surgery training course/ Mashhad University of Medical Sciences/ 1381/10/25
 45. Training course for orthopedic surgeons/ Shiraz University of Medical Sciences/ 85/3/23
 46. 15th annual congress of Iranian orthopedic surgeons/ Tehran/ 86/8/7
 47. Training course about iliac and acetabullar fractures/ Mashhad University of Medical Sciences/ 87/4/5
 48. 8th congress of "iran pediatric neurology "/ Mashhad University of Medical Sciences/ 87/8/15
 49. 15th training course for orthopedic surgeons in shahidbeheshti university/ Martyr Beheshti University of Medical Sciences/ 87/1/29
 50. Annual congress of Iranian orthopedic surgeons about  Non-arthroplasty option in Adult Hip Disease / Tehran/ 86/7/8
 51. 39= Weekly conference in emam reza hospital/ Imam Reza Hospital, Mashhad/ 83/7/16
 52. 40=Benign bone tumors/ Tehran University of Medical Sciences/ 90/4/12
 53. 41= Training course about hip disorders/ Mashhad University of Medical Sciences/ 90/3/4
 54. 42= International symposium on congenital dysplasia of hip from infancy to adolescence/ Mashhad University of Medical Sciences/ 90/3/4
 55. 1st international knee and sport medicine subspecialist/ Iranian Orthopaedic Association/2010
 56. HIP SYMP OSIUM/ Tehran-Iran/ April 2004
 57. Midlle East Orthopedics Symposium/ Dubai/ Febriye 2005
 58. 14 International Semposium on Limb Salvage/ Humburg, Germany/ September 11-14 2007
 59. EFFORT Congress / Vieena, Austria/ June 3-6, 2009  
 60. EFFORT Congress and  47 Congreso SECOT / Madrid, Spain/2-5 june 2010  
 61. 12 EFFORT Congress/ Copenhagen, Denmark/ 1-4 june 2011   
 62. International Knee Semposium/ Rotenburg, Germany/ November 18-20 2011 
 63. European Hip Society Congress/ Milano, Italy/ 20-22 September 2012
 64. PELV BONE FRACTURES /1994/ MASHAD IRAN
 65. FOREARM BONE FRACTURES / 1995 / TEHRAN IRAN
 66. PEDIATRIC ORTHOPEDIC / 1995 / MASHAD IRAN  
 67. ACETABULLAR FRACTURES 1995 / MASHAD IRAN
 68. TRAUMATOLOGY /1996 / MASHAD IRAN
 69. OPEN FRACTURES / 1999 / MASHAD IRAN
 70. BONE TUMORS / 1999 MASHAD IRAN
 71. ANNUAL SEMINAR OF ORTHOPAEDIC /2003 /TEHRAN IRAN
 72. ANNUAL SEMINAR OF ORTHOPAEDIC /2004 / MASHAD IRAN

 

Certification/ Licenses:

 • Community Medicine Workshop/ UNIVERSITY OF  MEDICAL SCIENCES
 • Workshop on Planning and Learning Technologies/ UNIVERSITY OF  MEDICAL SCIENCES
 • Workshop evaluation and lesson plans/ UNIVERSITY OF  MEDICAL SCIENCES
 • Workshop Windows (Basic)/ UNIVERSITY OF  MEDICAL SCIENCES
 • One-day conference on how to qualitatively evaluate internal and hospitals/ UNIVERSITY OF  MEDICAL SCIENCES
 • Workshop designed for multiple choice questions/ UNIVERSITY OF  MEDICAL SCIENCES
 • Clinical Workshop/ UNIVERSITY OF  MEDICAL SCIENCES
 • International training Course (Treatment of long bon pathology)/ Russian Scientific center
 • The training course on spanial surgery/ Tehran, Iran/ 7 Murch 1994
 • ELIZAROV BASIC  COURSE/ KORGAN Russia / 15 no
 • AO COURSE/ Tehran, Iran/ Februray 8 1997
 • AO Shaft Fracture Seminar/ Mashad, Iran/ 5 September 1998
 • AO Seminar Advancein Operative Fracture Management/ Tabriz, Iran/ 10 february 1998
 • AO Pelvic Course/ Tehran, Iran/9 february 2001
 • AO COURSE Principle of Operative Fracture Treatment as faculty/ Tehran, Iran/21 february 2002
 • Hip Fractures and Disorders/ Mashad, Iran/ 5 September 2002
 • AO COURSE Principle of Operative Fracture Treatment as faculty/ Tehran, Iran/ 21 february 2002
 • Medacta Symposium 2003 Total knee arthroplastic/swiss/  19 September 2003
 • Synthes LCP-Seminar with workshop/Mashad, Iran/  Octobr 2005
 • 10 International  MUTARS workshop/ spain/2007
 • Modern Treatment Methods in Challenging Hip Revisions/ Berlin, Germany/ 16 March 2007
 • 11th International MUTARS workshop/ Spain /2008
 • 14th International MUTARS workshop/ Spain/ Murch18 ,2011
 • Hip Primary & Revision Masterclass/ Kish, Iran/ 10 february 2011
 • Fellowship Certificate/ Stolzalpe/ Austria/ April 16 -30-2011
 • A.O BASIC & ADVANCED COURS/ DAWOUS SWISS   
 • ORTOFIX EXTERNAL FIXATION / ITALI               
 • NONCEMENTED TOTAL HIP PROSTHESIS / TEHRAN IRAN
 • A.O ADVANCED COURS / TEHRAN IRAN

 

MEMBERSHIPS:

 • Mashad Branch Of Association Of Orthopaedic Surgeons (M.A.O.S)
 • Mashad Branch Of A.O International
 • Faculty Member Of Mashad University Of Medical Science
 • MEMBER OF AOAA