Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: یکشنبه ، ۲۷ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

دکتر فریبرز ثمینی

تعداد بازدید : 1514
Loading the player...

 

متخصص جراحی مغز و اعصاب
 
دانشیار دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
 محل کار:
بخش جراحی مغزو اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد – بیمارستان قائم (عج)  و شهید کامیاب
خيابان رازي، بيمارستان و زايشگاه سينا
مطب:
خیابان احمدآباد - بین عارف 4 و 6
تلفن : 8449594
 
E-mail: Saminif@mums.ac.ir
 
تحصیلات دانشگاهی و تجربیات:
دكتراي عمومي : دانشكده پزشكي مشهد - فروردین 62 لغايت اسفند ماه 1367
دریافت دانشنامه تخصصی جراحی مغز و اعصاب – دانشگاه علوم پزشکی مشهد- تیرماه 1373
بورد جراحي مغز و اعصاب : تهران - شهريور ماه  137
دوره تکمیلی در فیلد جراحی قاعده  جمجمه - آلمان 1995 ،
دوره تکمیلی ستون فقرات - آلمان 1998
دوره تکمیلی نورواندوسکپی - لندن 2000
 
تجربيات حرفه اي و آموزشی
 استادیار تمام وقت – دانشگاه علوم پزشکی سمنان – بیمارستان شهید دکتر معیری – مهر 73 تا مهر74
استادیار تمام وقت – دانشگاه علوم پزشکی مشهد- بیمارستان قائم(عج) در کلینیک ویژه و شهید کامیاب از مهر 74 تا پایان طرح و ضریب K
استادیار رسمی آزمایشی و رسمی قطعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد – پس از ضریب K   تا آذر ماه 1387
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد – آذر ماه 1387 تاکنون.
 
فعاليت هاي پژوهشي
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي ISI  :
 
 
 
1) Farajirad . M , Samini . F.   A  retrospective  study of  the clinical  features  and  outcome of 83 adult patients with brain abscesses :Archieves Journal of Medicine .Tehran , Iran .2007; 10: 379- 382. 
2) Bahadorkhan  .G.R  , Samini  . F  , Ehsaei  . MR .   Complications of thoracolumbar stabilization and instrumentation .Iranian journal of radiology.2009; 6(2):73-82.(Corresponding Author: Samini F)
3) Mashhadinezhad .  H  , ,  Samini .  F , Mashhadinezhad . A , Birjandinejad AR .   Clinical Results of Surgical Management in Type II Odontoid Fracture . Turkish Neurosurgery journal , 2012; Vol22,No:5 , 583-587 . (Corresponding Author : Samini F)
4) Hekmat Reza, Samini Fariborz, Dadpour Bita,  Maghsudloo Faezeh, Peivandi Lida, Mojahedi Mohammad Javad. Should Guidelines For Conventional Hemodialysis  Initiation In Acute Methanol  Poisoning , Be Revised ,When no Fomepizole is Used ? Iranian Red Cresent Medical Journal. Vol 14. Nov 2012
5) Samini.F , Mashhadinejad.H  , Ehsaei. MR , Bahadorkhan .GR .   Comparison of surgical and medical treatments for cervical spondylosis : A prospective study . Quarterly Neurosurgery Journal .2012 . In press . (Corresponding Author : Samini F)
6) Seyed Kazem Farahmand, Fariborz Samini, Mohammad Samini, Samarghandian Saeed .  Safranal ameliorates antioxidant enzymes and suppresses lipid peroxidation and nitric oxide formation in aged male rat liver : Biogerontology  (Springer Journal)  22 Nov 2012 . (Corresponding Author : Samini F) 
7) S Zabihyan ,H Etemadrezaie ,H Mohabbati, F Bateni ,E Barzanooni ,J Bordbarazari ,S Ahmadi , F Samini  , APooyan , N Ghorubi ,M Hasanpur ,Prevalence and importance of
8) brain stem injury in early post traumatic mortality, Canadian Journal of Neurological Sciences (0317-1671)  , Volume 38 Number 3 (Supplement 1) May 2011, Suppl. 1 – S63
9) A Norouzy, SN Mousavi, M Nematy, M Safarian, A Birjandinejad, MR Eshsaee, F Samini , PP034-SUN Comparison of intesive insulin therapy versus conventional therapy in head trauma patients on  parenteral nutrition ,  Clinical Nutrition (0261 – 5614)  , Supplements 7,  2012   (1), 38-39 .
10) Samini F , Zabihyan S , Tabatabaee A , Samini M ; Evaluation of correlation between nuclear cell marker Ki67 , grading and recurrency in brain astrocytoma  , Indian Journal of Neurosurgery , 2013 .In press . (Corresponding Author : Samini F) 
11) Samini F , Mashhadinejad H, Samini M : "Comparative imaging findings & outcome in comatose children & adults after severe closed head injury (Review of 42 cases)" , Minerva Chirurgica, Italy . 2013 , In press . (Corresponding Author : Samini F)
12) AbdolrezaNorouzy,  FariborzSamini,  MohsenNematy,   ElenaPhilippou,  MohaSafarian AsgharMafinejad,   AliBirjandinejad,   SeyedehNedaMousavi ; Comparison of Intensive insulin therapy versus twice daily blood glucose control in intensive care patients with traumatic brain injury on parenteral nutrition , Journal of Nutrition .  2013 ,In press .
13) Mashhadinejad H, Ebrahimzade MH , Samini F ; Long-term Antihelmintic therapy for Spinal Hydatidosis   , Iranian Red Cresent Medical Journal  , 2013 .In press .  (Corresponding Author : Samini F)
14) F  samini , H. Mashadinejad , N. Amini ; Assessment of fusion rate in lumbosacral spine instrumentation (pedicullar screw)  in postmenopausal women with osteoporosis or osteopenia .  Turkish Neurosurgery journal , 2013 . In press . (Corresponding Author : Samini F)
15) Ehsaei M.R  ;  Samini F ; Bahadoorkhan G.R ; Motlagh F ; Safaeiyazdi  ; The comparison between complications of regional versus general anesthesia in lumbar disc surgery . . Quarterly Neurosurgery Journal .Jan 2013 . 
16) Samini F , Samarghandian S , Khaje reza  V. Protective effects of aqueous extract of saffron and Crocin on PC-12 cells injury following serum/glucose deprivation-induced apoptosis  , Quarterly Neurosurgery Journal .2013. (Corresponding Author : Samini F)
17) Samini  F, Khosravi Farsani A. Comparison the results of surgical treatment in 3 different ways of  fusion and instrumentation  in patients with spondylolisthesis  G1 in lumbosacral region who operated for discal herniation or spinal canal stenosis , Turkish Neurosurgery Journal 2013 . (Corresponding Author : Samini F)
18) . AbdolrezaNorouzy,  FariborzSamini,  MohsenNematy,  Mohamad Safarian,Maryam Kazemi .Early external permissive underfeeding in head trauma critically ill patients: A double blind randomized Controlled trials , Journal of Nutrition , 2013, In press.
19) Omidi-Kashani, Farzad; Samini, Fariborz; Hasankhani, Ebrahim Ghayem; Kachoee, Amir Reza; Toosi, Katayoun Zarei; Golhasani-keshtan, Farideh  . Dose percutaneous kyphoplasty have better functional outcome than vertebroplasty in single level osteoporotic compression fractures? Disability and Rehabilitation J . 2013 .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي :

 

Embase , Biological Abstract  Pubmed  , Medline ,  Scopus , Index Medicus , 
1) Bahadorkhan  . GR  , Samini .  F  , Ehsaei  . MR  .  Evaluation of the results of cervical spine & spinal cord trauma in children . Iranian journal of child neurology .2009; 3: 49-56 .(Corresponding Author : Samini F)
2) Samini  . F , Mazloumi . M. Evaluation of Results of Surgical and Medical Treatment In 16 patientsWith Vertigo Secondary To Cervical Spondylosis . Medical Journal Of The Islamic Republic Of Iran  . 2008 .(Corresponding Author : Samini F)
3) Samini . F , Bahadorkhan . GR , Ehsaei . MR , Kheradmand . H . Intraforaminal & extraforaminal far lateral lumbar disc herniation ( A review of 63 cases ) . Medical Journal Of The Islamic Republic Of Iran  . 2008 ; 22:63 – 67. (Corresponding Author : Samini F)
4) Ehsaei . MR ,  Bahadorkhan . GR  ,  Samini . F  , Kheradmand . H .  Pediatric spine injuries after Trauma  ( A review of 43 cases ) . Medical Journal Of The Islamic Republic  Of Iran  .  2008 ; 22 :86 -92 (Corresponding Author : Samini F)
5) Ehsaei . MR  ,  Samini . F  , Bahadorkhan . GR .   Pott’s  Disease (A review of 58 cases ) . Medical Journal Of The Islamic Republic  Of Iran  .  2008 ; 23 : 200 – 206 .  (Corresponding Author : Samini F)
6) Samini . F , Abdoulhosein pour. H , Bahar Vahdat . H . Plasmocytoma  in Cerebello – Pontine Angle  . Iranian  Journal of otorhinolaryngology . 2003; 1 :  7-12 .  (Corresponding Author : Samini F)
7) SN Mousavi, A Norouzy, M Nematy, M Safarian, F Samini, A Birjandinejad, SJ ...Intensive Insulin Therapy Reduces Infections in Patients on Parenteral Nutrition: A Randomized Clinical Trial. Galen Medical Journal  ( GMJ )   , 2012;1(1):2-7
8. SN Mousavi, A Norouzy, , F Samini . M Nematy,…Hyperglycemia and antibody titres to heat shock protein 27 in traumatic brain injury patients on parenteral nutrition . Iranian Journal of Nursing and Midwifery  , 2013. In press .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي  
 
CAS, EMRO, Index Copernicus, ISC, Iran Medex, SID, Magiran

 

1) ثمینی. فریبرز، احصایی . محمد رضا ، بهادرخان . غلامرضا ، اعتماد رضایی . حمید، " فتق اینترادورال دیسک بین  مهره ای ناحیه لومبوساکرال "، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد . شماره81   ، سال 1382 ،  صفحات 21-18 . (نویسنده مسئول : ثمینی . فریبرز ) 
2) ثمینی. فریبرز، بیرجندی . علیرضا ، بهادرخان . غلامرضا ،احصایی . محمد رضا ، " خونریزی های تاخیری داخل جمجمه بدنبال ضربه سر " ، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد . شماره  84 ،  سال 1383 ، صفحات 162  -157  .   (نویسنده مسئول : ثمینی . فریبرز ) 
3) بهادرخان . غلامرضا ، احصایی . محمد رضا  ، ثمینی. فریبرز ، " گزارش ده مورد دیاستماتومیلیا " مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد . سال 1381 ، صفحات 18-25   .
4) احصایی . محمد رضا  ،  بهادرخان . غلامرضا  ، ثمینی. فریبرز ، " هموراژی داخل بطنی بدنبال ضربه ها غیر نفوذی ( بررسی یک ساله در یک مرکز اورژانس شهری ) " ، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد . شماره 9   ، سال 1384 ، صفحات 356-351     .        
5) ثمینی فریبرز ، " شکستگی های قاعده جمجمه  و نشت مایع مغزی – نخاعی " ، مجله گوش، گلو ، بینی و حنجره  ایران   . شماره 1   ، سال 1384 ، صفحات 56-51      .   (نویسنده مسئول : ثمینی . فریبرز ) 
6) احصایی . محمد رضا  ، بهادرخان . غلامرضا ،  ثمینی. فریبرز  ، اعتماد رضایی . حمید، " توانبخشی بیماران اغمایی ناشی از ضربه مغزی با تحریکات حسی " ، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد . شماره 85   ، سال 1383 ، صفحات            299-295 
7) فرجی راد . محمد ، ثمینی . فریبرز ، " بررسی آبسه های مغزی در کودکان  "  ، مجله بیماریهای کودکان ایران . شماره 1   ، سال 1384 ، صفحات 41-35  .  
8) فرجی راد . محمد ، ثمینی . فریبرز، آریامنش . شهریار، " نتایج جراحی در بیماران با سندرم دم اسب " ،  مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد . شماره  90  ، سال 1384 ، صفحات 372-367   .  (نویسنده مسئول : ثمینی . فریبرز )                  
9) اعتماد رضایی . حمید،  احصایی . محمد رضا  ، بهادرخان . غلامرضا ، بیرجندی علیرضا ، ثمینی. فریبرز، " نتایج تثبیت داخلی ستون فقرات کمری با استفاده از روش پیچ های پدیکولر " ،  مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد . شماره 82   ، سال 1382 ، صفحات   63-55  .        
10) نکویی . سیروس ، ثمینی . فریبرز ، " بررسی یافته های اپیدمیولوژیک و آنژیوگرافیک 100 بیمار مبتلا به AVM    مغزی "  ، مجله گوش، گلو ، بینی و حنجره  ایران   . شماره 42   ، سال 1384 ، صفحات 218-213    . 
11) احصایی . محمد رضا  ، بهادرخان . غلامرضا ،  ثمینی. فریبرز  ، " تعیین پیش آگهی در بیماران ضربه مغزی با اندازه گیری خرده فیبرین های خون " ،  مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد . شماره 86   ، سال 1386 ، صفحات     136 -131      
12) فتاحی. م ، شریفی . د ، رحیم . باقر ، آموزگار . محمد حسین ،  ثمینی . فریبرز ، اعتماد رضایی . حمید ، " درمان جراحی تومورهای جدار قفسه سینه " ، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد . شماره95  ، سال 1386 ، صفحات  42 - 31 
13) ثمینی . فریبرز ، فرجی راد . محمد ، " آدنوم های ژآنت هیپوفیز " ، مجله گوش، گلو ، بینی و حنجره  ایران . شماره  49  ، سال 1386 ، صفحات 156-151 . (نویسنده مسئول : ثمینی . فریبرز ) 
14) ثمینی . فریبرز ، مشهدی نژاد . حسین ، " نتایج اولیه استفاده از نوروآندوسکوپ در جراحی مغز و اعصاب " ، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد . شماره 94  ، سال 1385 ، صفحات   412-407   .  (نویسنده مسئول : ثمینی . فریبرز )  
15) ثمینی . فریبرز ، مشهدی نژاد . حسین ، " تترد کور سندرم  " ، مجله دانشگاه علوم پزشکی مشهد . شماره  2  ، سال 1387 ، صفحات 132-127 . (نویسنده مسئول : ثمینی . فریبرز ) 
16) مشهدی نژاد . حسین ،  ثمینی . فریبرز  ، مشهدی نژاد .  سارا . " بررسی مقایسه ای یافته های بالینی و نتایج درمانی فتق اولیه دیسک بین مهره ای با عود دیسک در ناحیه لومبو ساکرال "، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند .  دوره 17 – شماره 4 - زمستان 1389 . (نویسنده مسئول : ثمینی . فریبرز ) 
17) بیرجندی. علیرضا  ، اعتماد رضایی . حمید ، ثمینی . فریبرز ، " بررسی 20 مورد کیست آراکنوئید اینتراکرانیال "     ، مجله گوش، گلو ، بینی و حنجره  ایران   .  دوره 20 ،شماره 2   ، سال 1387 ، صفحات 94-89 .حصایی. محمد رضا ، ثمینی . فریبرز ، بهادرخان . غلامرضا . " بررسی نارسایی حاد تنفسی به دنبال ترومای نخاع 
18) احصایی. محمد رضا ، ثمینی . فریبرز ، بهادرخان . غلامرضا . " بررسی نارسایی حاد تنفسی به دنبال ترومای نخاع گردنی در بیمارستان شهید کامیاب مشهد  " . مجله گوش، گلو ، بینی و حنجره  ایران   .  دوره 21 ،شماره 57       ،  سال 1388 ، صفحات  152 – 145  . (نویسنده مسئول : ثمینی . فریبرز )
19) مشهدی نژاد . حسین ، ثمینی . فریبرز . " آنوریسمهای مغزی و نتایج درمان جراحی آنها در بیمارستان قائم مشهد در طی سالهای 86-77 " نشریه جراحی ایران . دوره19 – شماره 4 – زمستان 90 . (نویسنده مسئول : ثمینی . فریبرز )
20) ثمینی . فریبرز ، شادفر. زینا  ، هوشمند . پ ،  " تاثیر تحریکات حسی بر تغییرات سطح حسی بیماران اغمایی ناشی از ضربه مغزی " ، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  . شماره  3  ، سال 1381 ، صفحات73-67   . 
21) مشهدی نژاد . حسین ، ثمینی . فریبرز ، " تومورهای مغزی و نخاعی در حاملگی ( بررسی 17 مورد )  " ،  مجله دانشگاه علوم پزشکی گناباد ( افق دانش )  . شماره  2  ، سال 1385 ، صفحات   38-33 . (نویسنده مسئول : ثمینی . فریبرز )    
 
 
سخنرانی یا ارائه پوستر  دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي و بین المللی :  
 
 
1. Samini . F  .  Giant Pituitary Adenoma . The XIII World Congress of Neurological Surgery . Poster  presentation  , 19 – 24 June  , 2005  ,  Morocco ,  Marrakech .
2. Samini . F . Intraforaminal & Extraforaminal Far Lateral Lumbar Disc Herniation . The  XIV World Congress of Neurological Surgery(WFNS) , Oral presentation , August 30 – September 4 , 2009,  Boston , USA .
3. Samini . F . Mashhadinejad .A , Mashhadinejad H .  Clinical results of surgical management in type II odontoid fracture. Neurosurgical congress , Oral presentation , 6-8 June 2011 .Washington DC , USA 
4. Samini F . The international congress on 100 years of Buerger,s disease : Changes and Challenges  . Poster Presentation . 15- 17 February 2012, Mashad .
5. Samini . F . Masterclass in the treatment of the deformed and degenerative spine. AO Spine live Surgery Symposium , Interim Meeting , 8- 10 Nov 2009  , AOSPINE MIDDLE EAST , Kuwait .   
6. Samini . F . Congress of minimally invasive spinal surgery . 2nd  International Europe – Middle east Congress , Poster Presentation , 20- 23 Feb 2009  , Kish .   
7. Samini. F .   Samrghandian . Saeed .   Electronic Games And Surgical Ability . Oral Presentation ,  2011 , Kerman .
8. Zabihyan .S , Etemadrezaie .H , Mohabbati .H , Samini . F .Prevalence and importance of brain stem injury in early post traumatic mortality . Canadian symposium of Neurological Sciences , Oral Presentation , Printed in Volume 38 Number 3 (Supplement  1) May , 2011, Supp. 1 – S63 , Canada .
9. Nourozi. A,  Samini. F   .  Nutrition in health & disease of intensive insulin therapy (reclaimed) versus conventional therapy in patient on parental nutrition with traumatic brain injury . American Society Of Nutrition Middle East Congress . Poster Presentation . 2011 . Spain
10. Samini F . Minimally invasive systems in neurosurgery . Oral Presentation  . 1 Feb – 5 Feb 2007,Swiss .
11. Bahadorkhan GR , Ehsaei MR   .   Samini F .  Kheradmand H . Zabihyan S . Cpmplication of spinal instrumentation . World Spine 2010  .AANS , Oral presentation 7-9 May 2010 .  Santorini Greece .
12. Shojaeian R. Tabatabaee A.Hajian S.  Samini F . Sheikhnezam M. .The link between nuclear cell marker (Ki67) and grading and recurrence of pediatric brain astrocytoma ( A long term follow up )   ,  Congress venu , VU University Of Amesterdam  . .  Poster presentation .May 1-5 , 2012. Amesterdam .
13. Nematy M . Mousavi SN . Norouzi A . Najafi A . Safarian M . Samini F . Birjandi nejad A. intensive insulin therapy (reclaimed) versus conventional therapy in patient on parental nutrition with traumatic brain injury. 1st American Society for Nutrition , Middle East Congress .Poster presentation . 15-17 Feb 2010 Istanbul , Turkey .
14. Samini F . 4th International Neurosurgery Symposium .   ( Tumor Surgery)  .  Poster Presentation.29 Sep to 1 Oct  2011 . Milad Hospital .Tehran .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
سخنرانی  یا  ارائه  پوستر  دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي:
 
1) ثمینی . فریبرز ، " آنژیوژنزیس در تومورهای مغزی " سی و یکمین کنگره جامعه جراحان ایران ، سخنرانی  ، اردیبهشت ماه 1386 ، مرکز همایش های رازی ، تهران .
2) ثمینی . فریبرز ، " بیومکانیک ستون فقرات "  کنگره کمردرد  ، سخنرانی  ، آبان 1380 ، مرکز آموزش های  مداوم مدون دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، تالار ابن سینا ، مشهد . 
3) ثمینی . فریبرز ، " اولین کنگره کمتر تهاجمی  در ستون فقرات "  ارائه  پوستر  . 15 تا 17  اردیبهشت 84  . دانشگاه علوم پزشکی ایران ،  تهران .
4) ثمینی . فریبرز ، " ترومای ستون فقرات سرویکال  "  کنگره ترومای ستون فقرات   ، سخنرانی  ،   4-1 بهمن 1380 ، مرکز آموزش های مداوم مدون  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، تالار ابن سینا ، مشهد .
5) ثمینی . فریبرز ، " جراحی قاعده جمجمه   "  سمپوزیوم و باز آموزی ضایعات قاعده جمجمه    ، سخنرانی  ،  8-6  خرداد 1374 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران . 
6) ثمینی . فریبرز ، " Discitis   "   ، کنگره  بیماریهای شایع  ناحیه کمری   ، سخنرانی  ، آبان 1380 ، مرکز آموزش های مداوم مدون  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، تالار ابن سینا ، مشهد .
7) ثمینی . فریبرز ، " عفونت های سیستم عصبی مرکزی   "   ، عفونت ها در جراحی   ، سخنرانی  ، آبان 1382 ، مرکز دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران .
8) ثمینی . فریبرز ، " عفونت های بعد از اعمال جراحی اسپاین   "   ، عفونت ها در جراحی   ، سخنرانی  ، بهمن ماه 1386 ، سمپوزیوم عفونت ها در جراحی ، مرکز همایشهای صدا و سیما  ، تهران  .
9) ثمینی . فریبرز ، " فوریت های جراحی مغز  واعصاب " ،  کنگره فوریت های جراحی  ، سخنرانی  ، 14 آذر  87 ، مرکز آمزش های مداوم مدون دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، تالار شهید هاشمی  نژاد ، مشهد .
10) ثمینی . فریبرز ، " تروماتیسم سیستم عصبی مرکزی "  ،  کنگره تروماتیسم سیستم عصبی  ، سخنرانی  ، 24-21 اسفند 77،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، تالار ابن سینا ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد  . 
11) ثمینی . فریبرز ، "  Low Back Pain   "  ،  سمینار کمردرد ها ، سخنرانی  ،  22 آبان 82  ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ، تالار شهید چمران  ، مشهد .
12) ثمینی . فریبرز ،  " درمان های نوین در فتق دیسک بین مهره ای ناحیه کمری " ، سمینار درمان های نوین در دیسک های کمری ، سخنرانی  ،  15 آذر 80  ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ، تالار شهید چمران  ،  مشهد .
13) ثمینی . فریبرز ،  " فتق دیسک بین مهره ای ناحیه کمری " ، سمینار هرنیاسیون دیسک های کمری ، سخنرانی  ،  15 آذر 80  ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ، تالار شهید چمران  ، مشهد .
14) ثمینی . فریبرز ،  " هماتوم های اینتراکرانیال تاخیری در ضربه های مغزی "  هشتمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان  ایران ،  سخنرانی  ، 27-25 دی 81  ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، تالار شهید هاشمی نژاد ، مشهد .
15) ثمینی . فریبرز ،  " خونریزی های خودبخودی داخل جمجمه "  کنفرانس سالانه  ، سخنرانی  ، 2/12/1386  ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
16) ثمینی . فریبرز ، " سکته های مغزی "    سخنرانی  8-6 آبان ماه 1377  ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
17) ثمینی . فریبرز ،  " عفونت ها در بیماریهای جراحی مغز و اعصاب "  کنفرانس  ،  سخنرانی  ، 26/7/1386  ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
18) ثمینی . فریبرز ،  " ضربه های جمجمه "  کنفرانس  ،  سخنرانی  ، 18/3/1385  ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
19) ثمینی . فریبرز ،  " خونریزی های هیپرتانسیو مغزی  "  کنفرانس خونریزی های داخل جمجمه  ،  سخنرانی  ، 26/7/1388  ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
20) ثمینی . فریبرز ،  " ترومای ستون فقرات  "  کنفرانس  ، سخنرانی  ، 2/10/84  ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
21) ثمینی . فریبرز ،  " کاربرد لیزر در پزشکی  "  کنفرانس  ،  سخنرانی  ، 29/8/1384  ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، تالار شهید چمران  .
22) ثمینی . فریبرز ، " ضایعات عروقی مغز " سی و سومین کنگره جامعه جراحان ایران ، سخنرانی    ،23 -19  اردیبهشت ماه 1388 ، مرکز همایش های رازی ، تهران .
23) ثمینی . فریبرز ، " اسپوندیلولیستزیس دژنراتیو ستون فقرات کمری " کنگره AOSPINE ، سخنرانی    ،28  April 2011 ، گروه جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  .
24) ثمینی . فریبرز ، " ATLS Student Course    "   کنگره ATLS  ،   سخنرانی     ، Feb 18    2011 ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
25) ثمینی . فریبرز ، " تومورهای مغز  "  کنگره تومورهای مغزی   ، سخنرانی    ،   6/12/88  ، مرکز آموزش های مداوم مدون  دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
26) ثمینی . فریبرز ، " اورژانس های جراحی مغز و  اعصاب   "   ،  کنگره اورژانس ها   ، سخنرانی    ، مهرماه 1384  ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
27) ثمینی . فریبرز ، " تروماهای سرویکال در بیماران مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزانت    "   کنگره Neurospine  ،   سخنرانی      July 24    2008 ، کنگره نورو اسپاین ، تهران .
28) ثمینی . فریبرز ، " فوریت های جراحی مغز  واعصاب و ستون فقرات  " ،  کنگره فوریت های جراحی  ، سخنرانی  و دبیر علمی کنگره   ، 3/11/1387   ، مرکز آمزش های مداوم مدون دانشگاه علوم پزشکی مشهد . 
29) ثمینی . فریبرز ، " ایمپلنتاسیون در جراحی اعصاب  " ،  کنگره اسپاین   ، سخنرانی  ، 3/11/1383   ، مرکز همایش های صدا و سیما ، تهران .
30) ثمینی . فریبرز ، " آنومالی های کرانیوورتبرال  " ،  کنگره اسپاین   ، سخنرانی   ، مهرماه 1385   ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران . 
31) ثمینی . فریبرز ،  " شکستگی های ستون فقرات و روش های درمانی نوین آن " ، سمینار شکستگی ها و اقدامات اورژانس ، سخنرانی  ،  8 اسفند 88  ،  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ، تالار رازی  ، مشهد .
32) ثمینی . فریبرز ، "بایدها و نبایدها در پزشکی " کنگره نظام پزشکی . سخنرانی  و عضو  پانل   .   1390 – مشهد – ساختمان نظام پزشکی مشهد .
33) ثمینی . فریبرز ، " تومورهای نخاع و ستون فقرات "  کنگره  AO . سخنرانی  ، 1390 . اصفهان .
34) ثمینی . فریبرز ، " بورگر در جراحی اعصاب " کنگره بین المللی بیماریهای بورگر  . ارائه پوستر  . 15-17 فوریه 2012 . مشهد.
35) ثمینی . فریبرز  " نوروتروما "  کنگره بین المللی نوروتروما    . ارائه پوستر  . 11 -13 بهمن 90 . مشهد  . بیمارستان رضوی .
36) ثمینی . فریبرز  " تومورهای گلیال مغزی " کنگره سالانه جراحان ایران  . عضو پانل  در کنگره . 16 – 20 اردیبهشت 91  . تهران  . مرکز همایش های رازی  . 
37) ثمینی فریبرز " پاتوفیزیولوژی ترومای جمجمه " کنگره بازآموزی ترومای جمجمه و ستون فقرات  .  سخنرانی 13 دی ماه 1391 . دانشگاه علوم پزشکی مشهد  . بیمارستان فارابی
 
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها :
1) بررسی عفونت های CNS  در بیمارستان های فاطمیه , امدادی شهید دکتر معیری و امیرالمومنین سمنان از سال 70 لغایت  74 . دانشگاه علوم پزشکی سمنان . دکترفریبرز ثمینی . دانشجوی پزشکی . ف .کرم الدین ،  1996     
2) بررسی ترومای جمجمه در بیماران مراجعه کننده به  اورژانس بیمارستان امداد سمنان . دانشگاه علوم پزشکی سمنان  . دکترفریبرز ثمینی . دانشجویان پزشکی . آ . مشایخ  ، محمد اسماعیل فضل هاشمی . شماره 26 ، 1996
3) بررسی اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران تحت عمل جراحی بستری شده به علت تنگی کانال ستون فقرات لومبوساکرال در بیمارستان های مشهد ( قائم  عج – شهید کامیاب و سینا ) . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . دکتر فریبرز ثمینی دانشجوی پزشکی .ا .پویان   . 1386                                                                   
4) بررسی اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران اطفال تحت عمل جراحی بستری شده به علت کرانیوفارنژیوما  در بخش های جراحی مغز و اعصاب مشهد ( بیمارستان قائم عج – شهید کامیاب و سینا ) در سالهای 85-   1380 . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . دکتر فریبرز ثمینی - دانشجوی پزشکی . ف .خزیمه . 1386 
5) بررسی اپیدمیولوژیک و بالینی بیماران تحت عمل جراحی بستری به علت عوارض شنت های ونتریکولوپریتونئال در بخش های جراحی مغز و اعصاب مشهد ( بیمارستان های قائم عج – شهید کامیاب و سینا )در سالهای 85 – 1380 . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . . دکتر فریبرز ثمینی  .دانشجوی پزشکی . ر .عباس زاده . 1386
6) تاثیر تحریکات حسی بر تغییر سطح هوشیاری بیماران اغماء ناشی از ضربه مغزی . . دکتر فریبرز ثمینی . دانشجوی  کارشناسی  ارشد  ز، شادفر . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . 1375
7) تاثیر وضعیت مادران در دو حالت قائم و خوابیده بر شدت درد مرحله اول زایمان  . . دکتر فریبرز ثمینی . دانشجوی  کارشناسی  ارشد  ک . گوهرنژاد . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . 1376
8) بررسی ارتباط مارکر سلولی KI-67  با درجه بدخیمی , میزان عود و پیش آگهی آستروسیتومای مغزی .           دکتر فریبرز ثمینی. رزیدنت نوروسرژری ،  دکتر مهرداد شیخ نظامی . دانشگاه علوم  پزشکی مشهد 
9) مقایسه نتایج اولیه دو روش درمانی شنت ونتریکولوپریتونئال و نوروآندوسکوپیک ونتریکولوستومی بطن III   در 100 بیمار مبتلا به هیدروسفالی انسدادی در بیمارستان های امدادی و قائم (عج)  . . دکتر فریبرز ثمینی. رزیدنت نوروسرژری ، دکتر موسوی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
10) بررسی آینده نگر اسپوندیلوزهای سرویکال و مقایسه نتایج درمان طبی و جراحی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های قائم ( عج) , امدادی شهیدکامیاب و سینای مشهد به مدت سه سال  از بهمن 1386 لغایت بهمن 1389  . . دکتر فریبرز ثمینی. رزیدنت نوروسرژری ، دکتر حمید رضا اقبالی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
11) بررسی خصوصیات آنژیوگرافیک و اپیدمیولوژیک در 100 مورد بیمار مبتلا به آنژیوم مغزی که در بیمارستانهای امام رضا (ع) و شهید کامیاب مشهد تحت آنژیوگرافی سربرال قرار گرفته اند  . دکتر سیروس نکویی . . دکتر فریبرز ثمینی . دکتر فارغی ( رزیدنت رادیولوژی ) .دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
12) بررسی اپیدمیولوژیک و مشخصات آنوریسم های اینتراکرانیال تشخیص داده شده با آنژیوگرافی در بیمارستان شهید کامیاب ( امدادی  ) مشهد  در طی سه سال  . دکتر سیروس نکویی . . دکتر فریبرز ثمینی. دکتر خسروی ( رزیدنت رادیولوژی ) . دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
13) بررسي تغييرات و اختلالات قلبي در هموراژي ساب آراكنوئيد ناشي از پارگي آنوريسم هاي  مغزي  . دکتر حسین مشهدی نژاد – . دکتر فریبرز ثمینی – دکتر فضلی نژاد . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . 
14) بررسي فراواني آسيب هاي وارد بر ساقه مغز در افراد فوت شده در 48 ساعت   اول بعد از  سانحه دراجساد ارجاع شده به پزشکي قانوني مشهد درسال1387 و 1388 . دکتر ذبیحیان . دکتر محبتی .... دکتر ثمینی... دانشگاه علوم پزشکی مشهد
15) بررسی نتایج درمان جراحی شکستگی های ادونتوئیدتیپII در بخش های جراحی اعصاب بیمارستان شهید کامیاب  مشهد در سال های 1386 تا 1389  . دکتر فریبرز ثمینی. دکتر حسین مشهدی نژاد . دکتر علی مشهدی نژاد . دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
16) بررسی ارتباط سرعت ، نوع برخورد ، استفاده از کلاه کاسکت و نوع موتور بر آسیب های ناحیه گردن در مصدومین موتورسوار در بیمارستان امدادی شهید کامیاب در   سال های 1386 تا 1389 . دکتر فریبرز ثمینی. دکتر بیرجندی نژاد . دکتر علی مشهدی نژاد . دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
17) مقایسه نتایج درمانی کنترل قند خون به روش کنترل حاد و روش معمول در بیماران تغذیه وریدی بستری در بخش مراقبت های ویژه . دکتر نوروزی . دکتر نعمتی . . دکتر ثمینی. دانشجوی کارشناسی ارشد  موسوی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
18) مقایسه اثر بخشی فرمولای روده ای تهیه شده در بیمارستان و فرمولای استاندارد در بیماران ترومایی بخش مراقبت های ویژه . دکتر صفریان . دکتر پریزاده . . دکتر ثمینی. دانشجوی کارشناسی ارشد  سید حمزه  . دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
19) بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی آرژینین و سیترولین بر پیش آگهی بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ویژه دریافت کننده تغذیه روده ای . دکتر صفریان . دکتر هاشمی . .. . دکتر ثمینی. دانشجوی کارشناسی ارشد ، برخی داریان . دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
20) بررسی ریسک فاکتورهای موثر بر outcome  بیماران بستری به علت ترومای جمجمه  . . دکتر فریبرز ثمینی – دکتر محمد رضا احصایی . دانشجوی پزشکی، محمد ثمینی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
21) بررسی نتایج درمان و عوامل موثر بر پیش آگهی در مبتلایان به تومورهای مغزی اطفال  ؛ ارجاع شده  به مراكزانكولوژي بيمارستان های اميدوقا‌‌‌ئْم مشهد طي يك دوره12ساله . دکتر کاظم انوری . دکتر حیدری . دکتر فریبرز ثمینی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
22) بررسی اثرات محافظتی کریزین((Chrysin بر آسیب سلول های    PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکز. دکتر فریبرز ثمینی. دکتر سعید سمرقندیان . دکتر حامد فلاح . دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
23) مقایسه کارآیی 3 روش  PLIF  ،  TLIF  وFixation   Pedicular Screw   در بیماران مبتلا به اسپوندیلولیستزیس گرید 1 در ناحیه لومبوساکرال که تحت  عمل جراحی بدلیل فتق دیسک بین مهره ای و یا تنگی کانال نخاعی  قرار گرفته اند. دکتر فریبرز ثمینی. دکتر عباس خسروی ( رزیدنت نوروسرژری )  . دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
24) ) بررسی میزان فیوژن  ایجاد شده در ناحیه لومبوساکرال در زنان مبتلا به استئوپنی و استئوپروز در سنین پس از یائسگی که در بخشهای جراحی اعصاب بیمارستانهای مشهد تحت عمل جراحی وسیله گذاری و فیوژن در ناحیه لومبوساکرال قرار گرفته اند . دکتر فریبرز ثمینی. دکتر حسین مشهدی نژاد . دکتر نادر امینی( رزیدنت نوروسرژری ) . دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
25) بررسی مقایسه ای نتایج بالینی بر اساس وضعیت تغذیه ای  با کنترل انرژی دریافتی به  دوروش "کالری محدود" و "کالری کامل" در بیماران ترومایی با تغذیه روده ای در هفته اول بستری در بخش مراقبت های ویژه . دکتر عبدالرضا نوروزی . دکتر فریبرز ثمینی. دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه ، مریم کاظمی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد .
26) : بررسي اثر درمانی کشک بر اسهال بیماران ترومای تحت حمایت تغذیه ای انترال بستری در بخش مراقبت های ویژه سوانح بیمارستان شهید کامیاب . دکتر عبدالرضا نوروزی . دکتر فریبرز ثمینی. دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه ، فاطمه غفوری . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27) بررسی اثرات محافظتی  عصاره آبی زعفران و  کروسین((crocin بر آسیب سلول های    PC-12 ناشی القا آپپتوز به روش محرومیت از سرم/ گلوکز . دکتر فریبرز ثمینی. دکتر سعید سمرقندیان . دکتر وحید خواجه رضای شهری . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
28) بررسی تاثیر استفاده از سلولهای بنیادی در پیش آگهی و درمان  ترومای جمجمه شدید و متوسط مغزی . دکتر فریبرز ثمینی . دکتر غلامرضا بهادرخان . دکتر مهرداد حیدری ( رزیدنت نوروسرژری ) . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
29) سینتیگرافی  UBI با استفاده از Tc99 در تشخیص عفونت های ناشی از Instrumentation ستون فقرات . دکتر کامران آریانا . دکترفریبرز ثمینی  . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
30) بررسی آنالیز  Cancer / Testiest antigen : GAGE , MAGE-E1 , SOX -6 در گلیو بلاستوما با روش  ایمینوهیستو شیمی . دکتر عباس طباطبائی ، دکترمهران غلامین ،  دکتر فریبرز ثمینی . . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
31) بررسی اپیدمیولوژیک ترومای ستون فقرات سرویکال در بیماران مراجعه کننده به مرکز ترومای شهید کامیاب مشهد   . دکتر فریبرز ثمینی ، دکتر محمد رضا احصایی ، محمد ثمینی  . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
32) بررسی اثر LDH در پیش آگهی بیماران با ترومای جمجمه شدید یا متوسط . دکتر فریبرز ثمینی  ،دکتر مهرداد حیدری ( رزیدنت نوروسرژری ) ،  محمد ثمینی  . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
33) بررسی بیان  اینترلوکین 1و 20  در هرنیاسیون دیسک بین مهره ای کمری  . دکتر فریبرز ثمینی . دکتر محمد رضا احصایی ، محمد ثمینی . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
34) بررسی  علل کمردرد در بیماران مبتلا به فتق دیسک بین مهره ای کمری  . دکتر فریبرز ثمینی . دکتر خواجوی  ، محمد ثمینی  . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
35) بررسی تاثیر پروگنوستیک در   HAM/TSP disease :  یک روش بیولوژیک سیستمیک  برای رسیدن به  personalized medicine. دکتر فریبرز ثمینی ، دکتر احسان غیور  . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
36) بررسی تاثیر سنجش  بیومارکرهای سرمی در پیش آگهی بیماران در حال کوما در ترومای جمجمه  . دکتر فریبرز ثمینی . ، ع . حاج ملا رضایی  . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
37) بررسی نقش  و ارتباط گروههای خونی با  تومورهای مغزی  . دکتر فریبرز ثمینی ، ع . حاج ملا رضایی  . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
38) بررسی فاکتورهای موثر در شیوع تشنج های زودرس پس از ترومای جمجمه در بیماران بستری در بیمارستان شهید کامیاب مشهد .دکتر سعید رحیقی ،  دکتر فریبرز ثمینی ، دکتر پورعلی ( دانشجوی پزشکی )  . دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
كتب تأليف شده
 
بهادرخان .غلامرضا ، ثمینی. فریبرز . " اصول مستند سازی و تشخیص نویسی صحیح در پرونده های بیماران بستری در بیمارستان  " چاپ اول ، انتشارات ابرار ، مشهد ، زمستان 1387 .
 
 مسئولیت های اجرائی :
 
1) رئیس بخش و ICU  جراحی اعصاب  سمنان  از آبان ماه 1373 لغایت مهرماه 1374
2) معاون آموزشی بیمارستان شهید کامیاب مشهد از 30 مهرماه 1380 لغایت 18 تیر 1383 .
3) مسئول فنی فیزیو تراپی بیمارستان شهید کامیاب از 10 تیر 80 لغایت شهریور 1385
4) مسئول بخش های جراحی مغز و اعصاب و ICU   بیمارستان شهید کامیاب از اول تیرماه 1383 تاکنون ( بطور متناوب)
5) مسئول اطاق عمل جراحی اعصاب بیمارستان شهید کامیاب از اول مهرماه 1385 تا اسفند 1389
6) مسئول آزمایشگاه میکرونوروسرژری جراحی مغز و اعصاب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ازاول دی 1383 تا اسفند 1389 .
7) مسئول تدوین LOG BOOK  جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد  از تاریخ 4 بهمن 85 تا انتهای طرح .
8) مسئول کمیته آزمون های گروه جراحی  مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 10/2/90 تاکنون
9) معاون آموزشی گروه جراحی مغز و اعصاب  دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 1/1/90  تاکنون .
10) عضو کمیته پژوهشی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 3/9/1389 تاکنون .
11) عضو هیئت ممتحنه گواهینامه تخصصی رشته جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 21/3/1390 .
12) معاون مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب از 18/2/90 تاکنون
13) عضو اصلی در شورای عالی مرکز تحقیقات تروما در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از 4/5/91
14) همکاری در طرا حی و ا جرای لاگ بوک الکترونیک گروه جراحی  مغز و اعصاب (پایان طرح  10/8/90 (
 
عضویت در سازمان ها :
1) عضویت در جامعه جراحان اعصاب آمریکا
2) عضویت در جامعه جراحان اعصاب آسیا
3) عضو جامعه جراحان ایران
4) عضو جامعه جراحان اعصاب ایران 
5) عضویت در انجمن بین المللی اسپاین و پیوند نخاع
6) عضو کمیته کارشناسی سازمان نظام پزشکی مشهد
7) عضو کمیته کارشناسی پزشکی قانونی مشهد
8) عضویت در سازمان AO 
9) عضو کمیته آموزش بیمارستان شهید کامیاب مشهد
10) عضو کمیته اسناد و آمار پزشکی بیمارستان شهید کامیاب مشهد 
11) عضو کمیته کنترل عفونت و بهداشت بیمارستان شهید کامیاب 
 
علایق پژوهشی: 
 
1) Skull Base Surgery
2) Brain Tumor Surgery 
3) Spine