Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: پنجشنبه ، ۲۴ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

دکتر رحیم تقوی

تعداد بازدید : 1265

استاد تمام ارولوژی

متخصص ارولوژی و پیوند کلیه

 

آدرس مطب:

خیابان گلستان ساختمان گلستان

تلفن مطب:

+98 511 8599722

 

Loading the player...

Email:

taghavir@mums.ac.ir

 

تخصص و رشته های تحقیقاتی:

 • ناباروری مردان
 • پیوند کلیه
 • اختلالات تمایز جنسی

 

تحصیلات دانشگاهی و نجربیات:

 • استاد بیماریهای کلیه و پیوند کلیه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. مرداد 1380 تا کنون
 • دانشیار بیماریهای کلیه و پیوند کلیه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. خرداد 1372 - مرداد 1380
 • استادیار ارولوژی. اسفند 1359 - خرداد 1372
 • اورولوژیست عمومی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. خرداد 1359 - اسفند 1358
 • دستیاری اورولوژی در دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد. اردیبهشت 1353 – اسفند 1358
 • کار به عنوان پزشک عمومی در مرکز پزشکی عمومی. 1353
 • فارغ التحصیل از پیش کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1352-1353
 • اتمام موفقیت آمیز برنامه درسی علوم پایه و علوم بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1346-1352

 

Publications: 
               Papers :
 
1. Taghavi R, Tavakoli K, Mohammadi Rana T: "Pre-operative evaluation of loving kidney donors using computerized tomographic angiography and conventional angiography: comparison with intraoperative findings", May 2012, Saudi Journal of Kidney disease and Transplantation, Vol :23, No:3, P: 471-476
2. Taghavi R, Tavakoli K, Mohammadi Sh: " Measurement serum level of PSA in fresh and free zed blood samples", Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd. 2011
3. Taghavi R, Tavakoli K, Mohammadi Sh: " The Prevalence of Needle Stick among Personnel at the Sina Hospital", Rostamine Journal (Zabol), Vol:3, 2011
4. Tavakoli K, Rahim Taghavi R, Shabnam Mohammadi: " The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation in management of pain after inguinal hernia and varicocle surgery", Pakistan Journal of neurological sciences, 2011, Accepted 
5. Taghavi R, Tavakoli K, Mohammadi Sh: "Epidemiologic evaluation of two thousand cases of infertility in men", Journal of Zabol University of Medical Sciences, Vol: 4,Winter 2010 
6. Taghavi R, Tavakoli K, Mohammadi Sh: "Investigation the effects of acupuncture on pain following Inguinal Surgery", Rostamine Journal (Zabol), Vol:3, Fall 2010
7. Taghavi R, Mahdavi R, Darabi M.R, Zandi B, et al: "Kidney vascular preoperative evaluation using computerized tomographic angiography and formal angiography and comparison with intraoperative finding in living kidney donors", Summer 2010 , Journal Gorgan University of  Medical Sciences, vol: 12, No: 2, Page: 48
8. Keshvari M, TaghaviR  ,Ashraf  "Evaluating Y Chromosome Microdeletion in  Males With Severe Oligospermia or Azospermia in Mashhad"volume 11,issue4.2010, Journal of Reproduction &Infertility, page 259-267
9. RahmaniMM, TaghaviR ,Reza Abbasiun.Evaluation of interalesion verapamil injection efficacy in peyronie s disease.2010,Medical Iournal of mashhad university of medical sciences,volume53,no2,p:84-89.
10. Taghavi R,Keshvari M,"Therapeutic Effects Of Oral Desopressin For Men With Nocturia And Bening Prostatic Hyperplasia ( BPH )  a Preliminary Clinical Trial"2010, Medical Iournal of mashhad university of medical sciences ,volume 53,no2,p:63-68                       
11. Keshvari M Taghavi R(Corresponding author),: " Therapeutic effects of oral desmopressin for men with nocturia and benign prostatic hyperplasia (BPH): a preliminary clinical trial in shortterm and longterm" ,2010, The Journal of Urmia university of  medical sciences.volume 21,no 3,p:221-227
12. Taghavi R, Mahdavi R, Darabi M.R : " Preoperative evaluation of living donors using computed tomography angiography (CTA) and conventional angiography: Comparison with intraoperative findings" ,2010 Journal of Gorgan University of Medical Sciences , volume 12,no2,p:48-52 
13. Taghavi .R, Ariana . K : “ Diuresis renography  for differentiation of upper urinary tract dilatation from obstruction : F + 20 and F – 15 methods ” . 2007 , Urology Journal . Volume 4 , No. 1 , P : 36-40
14. Mahdavi .R, Arab .D, Taghavi .R,  Gholamrezaie . H.R , Yazdani .M, Simforoosh .N , Tabibi .A : “ En bloc Kidney Transplantation from Podiatric Cadaveric Donors to Adult Recipients ”. 2006 , Urology Journal . Volume 3 , No. 2 , P : 82 - 86
15. Taghavi .R , Ariana .K, Arab . D : “ Comparison of two different diuretic renal scintigraphy protocols in patients with dilated upper urinary tract ”. 2006 , Medical journal of mashhad university of medical sciences, Volume 49 , No. 91 , P : 15-22
16. Keshvari.M, Taghavi.R, Arab.D : " A research about effect of tamsulosin in facilitating justavesical stone passage ". 2006 , Medical journal of mashhad university of medical sciences, Volume 48 , No. 90 , P : 425-430
17. Taghavi: R, Tavakkoli: K, Aghassizadeh, R. " A research about correlation between varicocele and abortion". 2005 , Medical journal of mashhad university of medical sciences,Volume 47,No.86 , P : 383-388
18. Taghavi: R. tavakkoli: K. Shafiepour:K. "Treatment of idiopathic oligospermia with antistrogenes". Spring 2005 ,Medical journal of mashhad university of medical sciences, Volume 48,No.87, P : 41-44 , Keywords : Male infertility , Serum testosterone , Anti sterogenes , Idiopathic oligospermia .
19. Khooei . AR , Taghavi. R , Keramwati . MR : “Juxtaglomerular cell tumor of the kidney a rare cause of hypertention ; case report with literature review ” . 2004,Ofoghe-Danesh , Journal of gonabad University of medical sciences and health services , Vol 10 , No. 3 , P : 57-62 , Keywords : Reninoma , Kidner tumor , Hypertension , Mass , Juxtaglomerular cell tumor.
20. Mahdavi: R, Taghavi: R, Rahmani M.: " Study of Tstis Cancer Diuring 10 years ". Summer 2003 ,Medical journal of mashhad university of medical sciences, Volume 46. No.80, P : 53-58 , Keywords : Testis cancer , Survival , Seminoma , Nonseminoma .
21. Taghavi: R, Mahdavi: R, Darabi: MR. "Renal Transplantation and Ureteroneocystostomy(living and cadaveric)". Nov 2003, Transplantation proceedings. Vol 35, P :  2660-2661, Keywords : Renal Transplantation , Cadaveric donor , Ureteroneocystostomy .
22. Mahdavi:R, Keshvari. M, Taghavi. R, Mansoori: A " Evaluation and Treatment of Patients Involved Genitourinary Fistulas in Urology Center of Imam Reza Hospital of Mashhad in 1991-2002".2002-2003 , The Iranian Journal of obstetric, Gynecology & infertility. Vol 5 No : 9&10  , P : 30-34 , Keywords : Genitourinary Fistulas , Vesicovaginal Fistula , Ligature of Ureter. 
23. Mahdavi,R, Taghavi, R." Urological Complications Following Renal Transplantation , Assessment in 500 Recipients". 2002 , Transplantation Proceeding .vol 34. P : 2109-2110 , Keywords : Urological Complications , Renal  Transplantation . 
24. Vakili; R, Aminian; N, Taghavi; R. " Cushing's Syndrome Due to Adrenal Adenoma". 2002 ,  Medical journal of Mashhad University of Medical Sciences. vol: 45. No: 75 , P : 123- 126 , Keywords : Cushing's Syndrome , Adrenal Adenoma , Infant .   
25. Taghvi; R, Mahdavi; R. Taufani; H. "The Psychological Effect of Kidney Donation on Living Kidney Donors" . 2001, Transplantation Proceedings. vol: 33, No: 5, P :  2637-2639 , Keywords : Psychological Effect , Kidney Donation , Living Kidney Donors . 
26. Taghavi: R, "The Complications and Morbidity of Flank Incision for Living Renal Donor". 2001, Transplantation Proceedings. vol: 33,  No: 5,  P : 2636-2639 , Keywords : Complications , Morbidity ,  Flank Incision , Living Renal Donor . 
27. Taghavi; R, Ghorbani; H. R," The Role of Antisperm Antibody in Infertility".2001 , Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. vol: 43, No: 70, P: 64-69 , Keywords : Antisperm Antibody , Infertility , Male Infertility . 
28. Taghavi; R, Ramezani; A. "The Diagnosis and Treatment of Pheochromocytoma. 10 years study ".2000 ,  Medical journal of Mashhad University of Medical Sciences. vol: 42, No: 66, P: 66-100 , Keywords : Pheochromocytoma , Hypertension , Diagnosis . 
29. Taghavi; R. Ahmadnia; H.". 1999 ,  Sexual Ambiguity and Presentation of First Case with Vanishing Testis Syndrome frome Mashhad University of Medical Sciences. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. vol: 42, No:63, P: 116-118 , Keywords : Sexual Ambiguity, Vanishing Testis Syndrome , Male Pseudo Hermaphorotidism  . 
30. Taghavi; R," Priapism  in Children and Review articles". 1999 , The Iranian Journal of Urology. vol: 6, No:23, P: 49-54 , Keywords : Priapism  , Children. 
31. Taghavi; R, Ramezani: A, Barzgarnejad: A." The Effect of Cigarette Smoking on Sperm of Male Infertile".1999 ,  The Iranian Journal of Urology. vol: 6, No: 22, P: 45-50 , Keywords : Cigarette Smoking , Male Infertility , Sperm. 
32. Mahdavi:R, Taghavi:R, Kashani: SH, "Bladder Pheochromocytoma and Review Articles". 1999 ,  The Iranian Journal of urology. vol:6, No: 21, P:65-70 , Keywords : Bladder Pheochromocytoma , Hypertension . 
33. Taghavi: R, Poorreza: F, Ramezani:A." Effect of Nifedipine and Prednisone in Facilitating Ureteral Stone Passage".1998 ,  The Iranian journal of urology. vol:5, No: 17-818, P:45-50 , Keywords :  Nifedipine , Prednisone , Ureteral Stone . 
34. Taghavi: R, Khazaei:M.H, Ahmadnia: H," A Rare Form of Ambigus Genitalia Due to 17,20-desimolase Deficiency". 1998 , The Iranian journal of urology. vol:5, No: 19, P:63-68 , Keywords :  Ambigus Genitalia , 17,20-desimolase Deficiency , Male pseudo Hermaphorotidism . 
35. Taghavi: R, Pourreza: F, " Juxtaglumerular Cell Tumor a case  report". 1966 ,  The Iranian journal of urology. vol:3, No:9810,  P:71-74 , Keywords : Reninoma ,  Hypertension , Juxtaglumerular Cell Tumor. 
36. Hassanzadeh nazarabadi: M, Taghavi: R, " 5 cases Report of Male Pseudohermaphroditism in a Family". 1996 ,  Medical journal of Tabriz University of Medical Sciences & Hearth services. vol:29, 30 th year, P: 40-48 , Keywords : Male pseudo Hermaphorotidism , 5  reductase deficiency . 
37. Taghavi:R, " Does Kidney Donation Threaten  the Quality of Life of Donor?" . 1995 , transplantation proceedings. vol: 28, No:3, P:2595-2596 , Keywords : Kidney Donation , Quality of Life , Donor . 
38. Taghavi: R, " The Effect of Preoperative Structured Teaching on Renal Transplantation Outcome". 1995 , Transplantation proceedings. vol: 20, No:3, P: 2597-2598 , Keywords : Renal Transplantation  ,  Outcome , Structured Teaching . 
39. Khammar: M.A, Taghavi: R, Amiri:D,." Mega urethra and Report of One Case". 1993 , Medical journal of Mashhad University of Medical Sciences. Vol: 36, No: 45, P:112-114 , Keywords :  Mega urethra , Penile Urethra , Corpus Spongiosum . 
40. Taghavi:R, Darabi: M.R, " Effects of Tetracycline in Treatment of Gonococal and Non-Gonococal Urethrits; The First Choise". 1993 ,  Medical journal of Mashhad University of Medical Sciences. vol:36, No:43-44. P:47-33 , Keywords : Gonococal Urethrits , Non-Gonococal Urethrits , Tetracycline . 
41. Mahdavi;R, Taghavi; R, Lotfi; M, ." 1992 ,  Use of an Intestinal Segment for Bladder Augmentation or Replacement". Medical journal of Mashhad University of Medical Sciences. vol: 35, No:40, P: 5-11 , Keywords :  Intestinal Segment , Bladder Augmentation , Replacement. 
42. Mahdavi; R, Khozeimeh; B, Khammar; M.A, Naghibi; M, Lotfi: M, Taghavi; R,." Immediate Diurosis In 60 Kidney Transplantation".1992 ,  Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. vol: 35, No:40, P: 18-21 , Keywords : Kidney Transplantation , Immediate Diurosis . 
43. Taghavi; R, Khammar; A.M,." Bladder Pheochromocytoma".1992 ,  Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. vol: 35, No:39, P:39-42 , Keywords : Bladder Pheochromocytoma , Hypertension , Tumor. 
44. Taghavi; R, Mahdavi; R, Amiri; D." Rabedomiom-Sarchoma of Para –testicular; Report of One Case with RPLND".1992  , Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. vol: 34, No: 38, P: 76-79 , Keywords :  Rabedomiom-Sarchoma , Para –testicular , Tumor . 
45. Naghibi; M, Mahdavi; R, Khammar; M.A, Taghavi; R, Lotfi; M, Khozeimeh; B, Baradaran; H, Hashemi; J,." Report of 32 Cases of Kidney Transplantation".1991 ,  Medical Journal of Mashhad University of Medical ciences. vol: 36, No:34, P:16-21 , Keywords :  Kidney Transplantation , Immunologic Complications , HLA Typing . 
46. Taghavi; R, Vasei; M.R,." Our Experience in Treatment of Urethral Stricture and Evaluation of 26 Cases". 1988 ,  Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. vol: 31, No: 25-26, P: 17-21 , Keywords : Urethral Stricture , Evaluation , Urological Diseases . 
47. Taghavi; R, Ketabchi; A." Adenomatoid Tumor of Epididim, Report of a Case". 1984 , Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences.  Vol: 27, No: 9-10, P: 4-55 , Keywords :  Adenomatoid Tumor , Epididim , Tumor . 
48. Mahdavi.R, Keshvari.M, Taghavi .R : " Evaluation of Graft and Patient Survival and Graft  Function and Complications  of Renal Transplantation in 3 Grafts of  Patient Related and non Related and Cadaveric Current Research" , Accept by Vice President for Research of  Mashhad University of Medical Sciences , 82091 - 2003
49. Taghavi. R, Tavakoli. K : “The evaluation of testicular viability in Scrotal exploration for testicular torsion with the use of testicular pulse ximetery.” Research" , Accept by Vice President for Research of  Mashhad University of Medical Sciences , No : 83198 - 2005
50. Taghavi. R , Ghodsi. K , Bade saba .M, “ Evaluation for Y choromosome microdeletions in infertile men with severe oligospermia or azoospermia ”, Accept by Vice President for Research of  Mashhad University of Medical Sciences, No : 84414  - 2006
51. Taghavi. R, Badesaba. M : “An Evaluation for oral Desmopressin therapy on nacturia in benign prostatic Hyperplasia (BPH)in Imam Reza hospital”. Accept by Vice President for Research of  Mashhad University of Medical Sciences, No : 86110 – 2007 
52. Taghavi. R, Badesaba. M : “An evaluation for coincidence of subclinical varicocele (detected by Doppler venous reflux) with contralateral grade III varicocele and effect of subclinical varicocelectomy on sperm parameters”. Accept by Vice President for Research of  Mashhad University of Medical Sciences, No : 86455 – 2009 (No letter: 511/2408- 88/08/27)
53. Taghavi. R, Gharedaghi. M : “the evaluation of the prevalence of needle sticks in staffs of Sina hospital” , Research in Sina Hospital 
54. Taghavi. R : "A research about needle stick incidence rate in Sina hospital" , Staff – Mashhad – IRAN 
55. " Comparative study of spermogram parameters in reports of five laboratories and Montaserieh hospital laboratory in Mashhad".No: 87055 – 2009 
56. Comparison effectiveness between desmoperssin & celecoxib for treatment of nocturia in BPH" ,No: 88423 – 2010 
57. Taghavi. R, Pedram Rad. B : “Comparing of PSA serum levels in freezed blood with not freezed blood” , Accept by Vice President for Research of  Mashhad University of Medical Sciences, No : 86433 – 2010 (No letter: 511/2853 – 88/10/17)                                                                           
58. Taghavi. R, Tavakkoli. K: "The effect of ELMA cream on pain score during extracorporeal shock wave lithotripsy in patients with kidney stones". Accept by Vice President for Research of  Mashhad University of Medical Sciences, No : 88701 – 2010 (No letter: 89/48047 – 89/01/31)                                       
59. Mahdavi R., Taghavi R. : "Comparison of Urologic ،Vascular and  Lymphatic  complications   in  Recipients  of  Living  and  Cadaveric  Donor  Renal  Transplantations  of  Imam  Reza  Hospital in 10 years." Accept by Vice President for Research of  Mashhad University of Medical Sciences, No : 89582 – 2011 (No letter: 511/2407 – 90/07/24)                                                                       
60. Taghavi R, Tavakoli K, Mohammadi Sh: "Success of early alignment of urethra in patients with posterior urethral trauma associated with pelvic fracture".2011
61. Taghavi R, Tavakoli K, Mohammadi Sh: "The effect of acupuncture on the pain levels during extra corporeal shock wave lithotripsy in patients with renal stone". 2011 
62. Taghavi R, Tavakoli K, Mohammadi Sh:" The effect of acupuncture in management of pain after inguinal surgeries in urology ward of Imam Reza hospital". 2011
63. Taghavi R, Tavakoli K, Mohammadi Sh:"The effect ELMA in management of pain during extra corporeal shock wave lithotripsy in patients with renal stone". 2011
64. Taghavi R, Tavakoli K, Mohammadi Sh:"Effect of voiding position on uroflowmetric paramotors in patients candidate for uroflowmetery because of lower urinary tract symptoms in /imam reza hospital". 2011
65. Taghavi R, Tavakoli K, Mohammadi Sh:" Effect of voiding position on uroflowmetric paramotors in normal cases used to void in squatting position". 2011
 
 
 
Books :
1- Taghavi.R : Urologic emergencies ; a guide to the diagnosis and management of urologic  emergencies, 1998 , this book has been selected for continuous medical trains programs .Ferdowsi University Press. Kidney diseases, Emergencies , Genitourinary system .
2- Taghavi. R , Lotfi . M : Genitourinary tract tuberculosis , 1974. Kooshesh press. Tuberculosis , Genitourinary system , BK Basilus .
Abstracts (in journals):
1- R. Taghavi, R. Mahdavi, N. Mogharabian, SH. Jahed Ataeian, A. Asadpour: The effects of late Urological complications on graft survival after kidney transplantation in living and cadaveric donor. Urology. Sep 2011, Vol. 78, Supplement 3A, Page: S73 
2- R. Mahdavi, R. Taghavi, A. Zeraati, M. Naghibi and et al: Enterocystoplasty and ureterocystoplasty before renal transplantation : A comparison with the control group. Urology. Sep 2011, Vol. 78, Supplement 3A, Page: S353 
3- R. Mahdavi, R. Taghavi, F. kalam=ni Moghaddam, ZH. Sheikhi, M. Mahdavi: The effect of post renal transplant extensive ureteral stricture on patient and graft survival. Urology. Sep 2011, Vol. 78, Supplement 3A, Page: S353
4- TaghaviR.AryanaK,et all "F-15 or F+20 diuretic renography protocol in patients with dilated upper urinary" Iran Nucl Med 2010;18:suppl1 
5- Taghavi R, Mahdavi R, Darabi M.R, Jahed Ataeian SH: " The effects ;ate urological complications on graft survival after kidney transplantation in living and cadaveric donor" , 
6- Taghavi R, Tavakoli Tabassi K, Mahdavi R, Darabi M.R: "An evaluation for coincidence of subclinical varicocele (Detected by Doppler Venous Reflux) with contralateral grade III varicocele and effects of subclinical varicocelectomy on sperm parameters" , Oct 2009, Urology , vol: 74 , Supplement 4A, Page : S249
7- Taghavi R, Mahdavi R, Darabi M.R, Tavakoli Tabassi K: "Evaluation of causes of semen exam disorders in men who came because oa male infertility to Imam Reza Urology Clinic " , Oct 2009, Urology , vol: 74 , Supplement 4A, Page : S249
8- Taghavi R, Tavakoli Tabassi K, Mahdavi R, Darabi M.R: "Comparison between two groups of patients under operation and lithotripsy Due to stones from the aspect of epideliologic parameters during years 2003 – 2006 admitted at urology department of Imam Reza hospital " , Oct 2009, Urology , vol: 74 , Supplement 4A, Page : S344 
9- Taghavi R, Mahdavi R, Darabi M.R, Keshvari M: "An evaluation for oral desmopressin therapy on nocturia in benign prostatic hyperplasia (BPH) in Imam Reza hospital from 2006 to 2007 " , Oct 2009, Urology , vol: 74 , Supplement 4A, Page : S 314 
10- Mahdavi R, Taghavi R, Darabi M.R, Sheikhi Zh : "Results of surgical treatment of Late urological complication after kidney transplantation (Single center experience " , Oct 2009, Urology , vol: 74 , Supplement 4A, Page : S51
11- Mahdavi R, Darabi M.R, Taghavi R, Shakibi M.H : "Endourological procedures for the management of urinary calculi in transplanted kidneys " , Oct 2009, Urology , vol: 74 , Supplement 4A, Page : S52
12- Taghavi R , Darabi M.R, Tvakoli Tabassi K: Out patient uroteroscopy : Evaluation of complication and causes of hospilization 2 years experience in Imam Reza hospital” , Nov 2008, Journal of Endourology , vol: 22, Supplement 1 , Page : A 110
13- Mahdavi R, Darabi M.R, Taghavi R, Shakibi M.H, Mahdavi R: “Endourological for the management of urinary calculi in transplanted kidney”, Nov 2008, Journal of Endourology , vol: 22, Supplement 1 , Page : A63
14-  Darabi M.R, Keshvari M, Taghavi R: “I.V.S: A successful technique in treatment of the patients with stress urinary incontinence” , Nov 2008, Journal of Endourology , vol: 22, Supplement 1 , Page : A93
15- Tanhaee haghverdi K, Taghavi R, Darabi M.R , Shakibi M.H: “What is optimum therapy stone? ESWL or TUL” , Nov 2008, Journal of Endourology , vol: 22, Supplement 1 , Page : A 153
16- Taghavi R, Mahdavi R, Darabi MR, Zandi Bm Badesaba M, teimori MR: “Preoperative evaluation of living donors using computed tomography angiography (CTA) and conventional angiography: Comparison with intraoperative findings” , Nov 2008 , Experimental and Clinical Transplantation, vol : 6 , Supplement , Page : 20 
17- Taghavi R, Mahdavi R, Shakibi MH, Mahdavi M : “Using ureteral stenta in kidney transplantation” , Nov 2008 , Experimental and Clinical Transplantation, vol : 6 , Supplement , Page : 20
18- Taghavi R, Mahdavi R , Darabi MR: “ Symptomatic lymphocele after renal transplantation ; in recipient of cadaveric and living donor graft: A single center experience” , Nov 2008 , Experimental and Clinical Transplantation, vol : 6 , Supplement , Page : 20
19- Taghavi R, Mahdavi R, Darabi MR, Zandi B, Badesaba M, Teimori MR: “Preoperative evaluation of living donors using computed tomography angiography (CTA) and formal angiography : Comparison with intraoperative findings” , Nov 2008 , Experimental and Clinical Transplantation, vol : 6 , Supplement , Page : 20
20- Darabi MR, Taghavi R, Mahdavi R: “ Assessment of sexual function (Libido, potency, fertility) in patients before and after renal transplantation” , Nov 2008 , Experimental and Clinical Transplantation, vol : 6 , Supplement , Page : 20
21- Mahdavi R, Darabi MR, Taghavi R, Shakibi MH, Mahdavi M: “Endourological procedure for the management of urinary calculi in transplanted kidneys” , Nov 2008 , Experimental and Clinical Transplantation, vol : 6 , Supplement , Page : 20
22- Taghavi R: “Urological Problems in Cervical Cancer”,  Oct 2008 , The Iranian journal of obstetrics , genecology and infertility , vol: 11 , No: 2, Page: 6, Key words: cervical cancer , trauma , urology complication 
23- Taghavi R, Darabi M.R: “Results of  percutaneous nephrolithotomy in the lower calyceal stones” . Oct 2008 , Indian journal of urology , Vol:24 , Supplement 2 , Page : S 121 , Key words: percutaneous nephrolithotomy ,  lower calyceal stones , ESWL 
24- Taghavi R, Mahdavi R, Darabi M.R, Tavakoli K : “A prospective study comparing fluxetine versus clomipramine in management of premature ejaculation”. Oct 2007 , European Urology Meeting , vol: 2 , No : 6 , Page : 118 , key words : fluxetine , clomipramine, premature ejaculation
25- Taghavi R, Mahdavi R, Darabi M.R, Tavakoli K : “ Comparison of two different renal scintigraphy protocols in patient with dilated upper urinary tract” . Oct 2007 , European Urology Meeting , vol: 2 , No : 6 , Page : 178 , Key words : renal scintigraphy protocols , F-15 , F+20
26- Hashemian A.R, Bameshki A.R, Zanjankhah M.R, Taghavi R, Mahdavi R, Zolfaghari M : “Primary renal function after kidney transplantation” . Oct 2007 , European Urology Meeting , vol: 2 , No : 6 , Page : 42 , Key words : renal function , kidney transplantation
27- Taghavi R, Mahdavi R, Darabi MR, Tavakoli K : “A prospective study comparing fluxetine versus clomipramine in management of premature ejaculation” . Sep 2007 , Urology , Vol 70 , Page : 209 , Key word : fluxetine , clomipramine , premature ejaculation
28- Taghavi R, Ariana K, Mahdavi R, Darabi MR: “Diuresis renography for differentiation of upper urinary tract dilation from obstruction : F+20 and F-15 methods” . Sep 2007 , Urology , Vol 70 , Page : 255-256 ,  Key words: F-15 , F+20 , dilation
29- Taghavi R, Mahdavi R, Darabi MR, Naghibi M, Nazemian F, Zerati AA, Hashemian S, Zolfaghari M, Baghestani G, Hossein zadeh M : “Outcome after renal transplantation in pediatric patients : results of 15 years experience in a single center”. Sep 2007 , Urology , Vol 70 , Page : 121 , Key word : renal transplantation, pediatric patients 
30- Taghavi R, Hashemian A R, Zanjankhah MRSA , Sadeghi A, Zolfaghari M : “ Primery renal function after kidney transplantation a comparison between live unrelated , related and cadaveric donors ”. 2006 , Experimental and Clinical Transplantation , Vol : 4 , No : 2 , Page : 102 , Key word : Renal Function , Kidney ,Transplantation 
31- Taghavi R, Mahdavi R, Darabi MR, Naghibi M : “ Cadaveric kidney transplantation under current immunosuppressive regimens : A comparison of outcome with living related and unrelated transplant ”. 2006 , Experimental and Clinical Transplantation , Vol : 4 , No : 2 , Page : 123 , Key word : Cadaveric , Kidney ,Transplantation 
32- Zanjankhah MRSA , Hashemian A R,  Taghavi R, Mahdavi R, Ahanian A : “ Comparison of kidney transplantation a comparison  between live unrelated , related and cadaveric donors ”. 2006 , Experimental and Clinical Transplantation , Vol : 4 , No : 2 , Page : 102 , Key word : Cadaveric , Kidney ,Transplantation 
33- Shamsa A, Naghibi M , Tahersima Z, Mahdavi R, Taghavi R : “ Iranian model of cadaveric heart beating donor (HBD) renal transplant ”. 2006 , Experimental and Clinical Transplantation , Vol : 4 , No : 2 , Page : 118 , Key word : Cadaveric , donor ,Transplants 
34- Mahboob MRD , Taghavi R , Mahdavi R , Ahmadnia H , Zolfaghari M : “Assessment of sexual function (Libido, Potency , Fertility) in patients before and after renal transplantation ”. 2006 , Experimental and Clinical Transplantation , Vol : 4 , No : 2 , Page : 120 , Key word : Sexual function , Fertility , Renal transplantation
35- Mahdavi R , Taghavi R , Darabi MR , Zanjankhah SA , Hashemian AR , Delijani AR , Mejramian H , Fathi F : “ Effects of papaverin hydrochloride in diuresis and function of graft after kidney transplantation , comparison with lidocaine and furozemide  ”. 2006 , Experimental and Clinical Transplantation , Vol : 4 , No : 2 , Page : 121 , Key word : Papaverin , Kidney Transplantation 
36- Mahdavi R , Arab D , Taghavi R , gholamrezaie HR , Yazdani M , Tabibi A , Simforosh N  : “Transplantation of enbloc cadaveric pediatric kidney adult ”. 2006 , Experimental and Clinical Transplantation , Vol : 4 , No : 2 , Page : 122 , Key word : Transplantation , Enbloc , Cadaveric 
37- R.Taghavi , R. Mahdavi , M.R. Darabi , M. Keshvari , K. Tavakkoli  Tabasi . “The effect of Tamsulosin in the passage of juxtavesical stones ” . 2006 , Urology , Volume 68 , Supplement : 5A , P : 130 , Key word : Tamsulosin , Stone 
38- Taghavi.R, Mahdavi.R, Darabi.MR, Keshvari.M , Tavakkoli Tabasi.K : “The Effect of Tamsulosin in the Passage of Juxtavesical Stones ” 2006 , Urology Journal , Vol : 3, No: 1, page : 18 , Key word : Tamsulosin , Juxtavesical , Stone
39- Taghavi.R, Mahdavi.R, Darabi.MR, Keshvari.M , Tavakkoli Tabasi.K : “Comparison of Two Different Diuretic Renal Scintigraphy Protocols in Patients with Dilated Upper Urinary Tract ” 2006 , Urology Journal , Vol : 3, No: 1, page : 106 , Key word : Diuretic Renal Scan , Urinary Tract , Hydronephrosis 
40- Darabi.MR, Taghavi.R, Mahdavi.R, Ahmadnia.H, Zolfaghari.M : “ Percutaneuos Nephrolithotomy (PCNL) in Horseshoe Kidneys ” 2006 , Urology Journal , Vol : 3, No: 1, page : 23 , Key word : Horseshoe Kidney , Anomaly , Nephrolithotomy 
41- Mahdavi.R, Taghavi.R, Darabi.M.R, Zanjankhah.S.A, Hashemian.A.R, Delijani.A.R, Majramian.H, Fathi.F : “Effects of Papaverin Hydrochloride in Diuresis and Graft Function Following Kidney Transplantation : A Comparison with Lidocaine and Furosemide ” 2006 , Urology Journal , Vol : 3, No: 1, page : 66 , Key word : Papaverine , Transplantation , Kidney Transplantation 
42- Mahdavi.R, Arab.D, Taghavi.R, Gholamrezaie.H.R, Yazdani.M, Simforosh.N, Tabibi.A : “ Transplantation of Enbloc Cadaveric Pediatric Kidney to Adult ” 2006 , Urology Journal , Vol : 3, No: 1, page : 66 , Key word : Transplantation , Cadaveric , Pediatric 
43- Taghavi.R , Mahdavi.R , Darabi.MD : “Major Vascular And Urologic Complications Renal Transplantation” 2005 ,Transplant International, Vol 18, Supplement 1, page:122, key word : Renal Transplantation , Complication .
44- Taghavi.R , Mahdavi.R , Darabi.MD : “High Rate of Primary Function in Cadaveric Kidney in a Center with the First 60 Cadaveric Experience ” 2005 , Transplant International, Vol 18, Supplement 1, page:122, key word : Renal Transplantation , Cadaver , Function .
45- Mahdavi. R, Taghavi. R, Naghibi. M, Darabi. MA : “Cadaveric Kidney transplantation under current immunosuppressive regimens : a comparison of outcome with leaving related and unrelated transplant ”  2005 , Transplant International, Vol 18, Supplement 1, page:175, key word : Cadaveric kidney , related transplant, unrelated transplant .
46- Taghavi. R, Darabi.MR , Tavakoli.K , Keshvari. M : “Survey of the effect of tamsulosin and nifedipine on facilating juxtavesical ureteral stone passage” 2005, Journal of Endourology , Vol 19 , Supplement 1 , page : A9 , key word : tamsulosin , nifedipine , ureteral stone  .
47- Taghavi.R , Darabi.MR , Barzgar.MD :” Renal stones treatment by percutaneous nephrolithotomy (PCNL)” : 2005 , Journal of Endourology , Vol 19 , Supplement 1 , page : PA19 , key word : renal stone , PCNL , treatment .
48- Mahdavi. R , Taghavi . R , Darabi.MD : “ Transuretheral lithotripsy with pneumatic lithoclast . Is uretheral stent placement following TUL necessary ? ” 2005 , Journal of Endourology , Vol 19 , Supplement 1 , page : A73 , key word : lithotripsy , pneumatic lithoclast , TUL .
49- Tavakoli.K , Taghavi.R , Keshvari. M : “Ethanol injection into the median lobe of the prostate for treatment of benign prostatic hyperpelasia” 2005 , Journal of Endourology , Vol 19 , Supplement 1 , page : A44 , key word : Ethanol , prostate , treatment , BPH  .
50- Darabi. MD , Taghavi .R , “ Comparison of the results and complications between standard and tubless PCNL” 2005, Journal of Endourology , Vol 19 , Supplement 1 , page : A72 , key word : complication , tubless PCNL .
51- Tavakoli.K , Taghavi .R ,Darabi. MR  : “Retrograde uretheroscopic lithotripsy plus extracorporeal shockwave lithotripsy versus extracorporeal shockwave lithotripsy alone for treatment of relative large renal pelvic stones” 2005 , Journal of Endourology , Vol 19 , Supplement 1 , page : A87 , key word : lithotripsy , extra corporeal shock wave , treatment , renal stone .
52- Keshvari. M, Taghavi. R, Mahdavi. R, Darabi. MR, Tavakoli. K, “complications during short term and long term after TUL of the ureteral stones” 2005 , Journal of Endourology , Vol 19 , Supplement 1 , page : A115 , key word : complications , TUL , ureteral stones.
53- Taghavi. R, Darabi, MR. Mahdavi. R:" PCNL in patients with and without History of renal surgery." 2004 , Journal of Endourology , Vol 18 , Supplement 1 , page : A150 , key word : PCNL , Renal surgery .
54- Darabi.MR, Taghavi. R, Ahmadnia. H."Result of Percutaneous Nephrolithotomy (P.C.N.L) in the Lower calyceal Stones." 2004 , Journal of Endourology ,  Supplement 1 ,vol: 18, Supplement 1, p: A152 , key word : nephrolithotomy , Lower calyceal Stones . 
55- Taghavi. R, Mahdavi. R, ‘‘High Rate of Primary Function Cadaveric Kidney in a Center with the First 40 Cadaveric Experience’’2004 , BJU International ,  Supplement 2 ,vol: 94, Supplement 1, p: 175 , key word : primary function , cadaveric kidney , renal transplantation .
56- Taghavi. R, Tavakkoli. K, Shafiepour. K," The Necessity of Adjustment of Antistrogens Doses According to Changes in Serum Testosterone Levels in the Treatment of Idiopathic Oligospermia in Infertile Men".2004 , BJU International ,  Supplement 2 ,vol: 94, Supplement 1, p: 56 , key word : testosterone , antistrogens , oligospermia , infertile men .
57- Darabi. M.R, Mahdavi. R, Taghavi. R,." Assessment of sexual functions." 2004 , BJU International ,  Supplement 2 ,vol: 94, Supplement 1, p: 68 , key word : Sexual function , Erectile dysfunction .
58- Zafarghandi. RM, Tehran. ZA, Taghavi. R, Darabi.MR, Shahroodi. IE." Long-term functional complications and survival results in patients with continent urinary diversion with detubularized ileocecal and in situ appendix." 2004 , BJU International ,  Supplement 2 ,vol: 94, Supplement 1, p: 245 , key word : Complications , Urinary diversion . 
59- Mahdavi. R, Taghavi. R, Darabi. M, Amintehran. Z," Extensive ureteral stricture in transplant kidney and management with pyelo-pyelostomy." 2004 , BJU International ,  Supplement 2 ,vol: 94, Supplement 1, p: 293 , key word : Ureteral , stricture , management . 
60- Mahdavi. R, Hashemian.A.R , Taghavi .R , Naghibi . M: “Preliminary Report of Renal Transplantation Cadaveric Donor in Khorasan Province” Spring  2004,  Urology Journal No : 2  Vol : 1  P:10, key word : renal transplantation , cadaver  , donor .
61- Darabi. M.R, Taghavi.R, Mahdavi.R,: “Assessments of Sexual Function” Spring 2004.Urology Journal No:2 Vol:1 P:30 , key word : Erectile dysfunction , Sexual function . 
62-  Mahdavi.R, Darabi.M.R, Taghavi.R, : “Extensive Ureteral Stricture in Transplantation Kidney and Management with Pyelo-Pyelostomy” Spring 2004.Urology Journal No:2 Vol:1 P:39 , key word : Ureteral , stricture , renal transplantation . 
63- Taghavi .R: “Transureteral Lithotripsy in Pediatrics” 2003 , Journal of Endourology , Vol : 17 , Supplement : 1 , P : A198 , key word : Lithotripsy Children , Ureteral stone .
64- Darabi.M.R , Taghavi .R , Mahdavi .R : “Percutaneous Nephrostomy in Transplantation Kidney Stone” . 2003 , Journal of Endourology , Vol : 17 , Supplement : 1 , P : A249 , key word : PCN , Kidney stone , Renal transplantation .
65- Darabi .M.R, Taghavi .R , Mahdavi. R, “Complications of Percutaneous Nephrostolithotomy in 900 Patients with Renal Stone” . 2003 , Journal of Endourology , Vol : 17 , Supplement : 1 , P : A172 , key word : Renal stone , complication , nephrolithotomy . 
66- Taghavi .R , Mahdavi . R , Khammar .M.A , Darabi . M .A. “Is varicocelectomy  Necessary In Infertile Men With Subclinical Varicocele” , September 2002 , BJU International, Vol : 90 Supplement 2 P : 223, key word : varicocele , infertile men , supclinical varicocele .   
67- Taghavi .R, Mahdavi.R , Khmmar .M.A , “Living Renal Transplantation and Urological Complications in 13 Years Experience in one Center “September 2002 , BJU International, Vol : 90 Supplement 2 P : 215, key word : renal transplantation , Urological complication , living . 
68- Khammar .M.A , Taghavi . R , Darabi .M.A : “Effect of Nifedipine in Facilitating Ureteral Stone Passage” September 2002 , BJU International, Vol : 90 Supplement 2 P : 253, key word : Nifedipine , Ureter , stone .    
69- Mahdavi .R , Taghavi.R , Poor Reza .E , Yousefnejad .S : “Continent Urinary Diversion With Detubularized  Ileocecal or Ileal Segment and Insitu Appendix” , September 2002 , BJU International, Vol : 90 Supplement 2 P : 234, key word : Urinary diversion, continent , appendix .
70- Mahdavi .R , Taghavi .R , Ghorbani .H : “Ureterocystoplasty : A procedure of Choice in Appropriate Cases “ , September 2002 , BJU International, Vol : 90 Supplement 2 P : 212, key word : cystoplasty , uretera , procedure .  
71- Taghavi .R,Jahed Ataeian .Sh “Transureteral Lithotripsy (TUL) in 1200                                               Patients with lower Ureteral Stone “ , 2001 , Journal of Endourology,Vol : …. , P: … , key word : Lithotripsy , Ureteral stone , TUL .
72- Darabi.M.R,Ahmadnia .H,Taghavi.R: “Ballasticts Endolithothripsy in the                  Treatment of Ureteral Stones (A Report of 510 Cases)” 2001 , Journal of Endourology,Vol : …. , P: … , key word : Ureter , stone , treatment .
 
 
 Conferance Presentations: (After 2000)
1. PCNL in single kidney patients: Ten year experience , 5th congress of Iranian Endourology & Urolaparoscopy Society, 5-7 Dec 2012, Tehran – IRAN
2. Executive Secretary of work shop Bipolar Transuretheral resection of prostate (TRUS), The 3rd International congress of Endoscopic and Minimally Invasive surgery (KCS), 7-9 Nov 2012, Mashhad - IRAN
3. "Genitourinary trauma", Weekly conference, Imam Reza Hospital, 2 Aug 2012, Mashhad – IRAN 
4. " Urology surgery branch scientific committee", Mashhad – IRAN, 7 – 9 Nov 2012
5. " Diagnostic challenges and treatment of testicular tumors", Mashhad – IRAN, 14 June 2012
6. "Measurement of serum levels of PSA in fresh and free blood samples", 15th congress of Iranian Urological Association, Tehran- IRAN, 10-13 May 2012
7. "The prevalence of needle stick injury among sina hospital staff", ", 15th congress of Iranian Urological Association, Tehran- IRAN, 10-13 May 2012
8. "The effect of transcutaneous electrical never stimulation in management of pain after inguinal surgery", ", 15th congress of Iranian Urological Association, Tehran- IRAN, 10-13 May 2012
9. "High rate of primary function in cadaveric kidney in renal transplantation ward of Mashhad Imam Reza Hospital with the first 365 cadaveric experience", 11 th congress of the Iranian society for organ transplantation (IRSOT), Tehran – IRAN , 5 – 6 May 2012
10. " Post prostatectomy urinary incontinence" , Mashhad- IRAN,19 Jan 2012
11. 8th Annual meeting of the East Asian Sociaty of Endourology (EASE), Kyoto – Japan, 30 Nov – 3 Dec 2011
12. 29th world Congress of endourology and SWL (WCE 2011), Kyoto – Japan, 30 Nov – 3 Dec 2011
13. "Side- Effects of Hormonal Therapy  in Pca and Management of Metastasis", Mashhad – IRAN, 8 Sep 2011
14. " Urinary tract stones", Mashhad – IRAN , 14 July 2011
15. "The effect of acupuncture on relieving pain following inguinal surgeries" , Shiraz – IRAN , 17 – 19 May 2011
16. "The effects of late urological complications on graft survival after kidney transplantation in living and cadaveric donor" , Shiraz – IRAN , 17 – 19 May 2011
17. "Marginal cadaveric pediatric donors and adult percipients" , Shiraz – IRAN , 17 – 19 May 2011
18. "Enterocystoplasty and ureterocystoplacty before renal transplantation : A comparison with the control group" , Shiraz – IRAN , 17 – 19 May 2011
19. "Out come of kidney transplantation in pediatric kidney recipients" , Shiraz – IRAN , 17 – 19 May 2011
20. "The effect of post renal transplant extensive ureteral stricture of patient and graft survival" , Shiraz – IRAN , 17 – 19 May 2011
21. "Comparing PSA & free PSA Serum levels in fresh and freezed blood", Tehran – IRAN, 3 – 6 May 2011 
22. "Marginal cadaveric pediatric donors and adult recipients", Tehran – IRAN, 3 – 6 May 2011
23. "The comparison between two group of patients under operation and lithotripsy due to Ut stones from the aspect of epidemiology parameters during years 2003 – 2006 admitted at urology department of I.R hospital", Tehran – IRAN, 3 – 6 May 2011
24. "The effect of acupuncture on relieving pain following inguinal surgeries" , Tehran – IRAN, 3 – 6 May 2011
25. " Sexual and psychosexual Differentiation: From Zygote to adulthood". Weakly conferance  Emam Reza Hospital Mashhad Iran Feb 2011.
26. Pheochromocytoma . society of IUA brunch of Mashhad, Mashhad – IRAN , ,january 2011.
27. BPH ,diagnosis and teretment,5  alfa reductase  inhibitors  society of IUA brunch of Mashhad, Mashhad – IRAN , 27,january 2011.
28. Hormonal therapy in PCA complication and side-effect. society of IUA brunch of Mashhad, Mashhad – IRAN , 13,january 2011.
29. "F-15 or F+20 diuretic renography protocol in patients with dilated upper urinary" International congress of nuclear medicine,14 th Iranian Annual Congress of Nuclear Medicine ,4-6 Nov 2010
30. ََA cmparison of  Enterocystoplasty and Ureterocystoplasty Before Kindney Transplantation with the control Group Tunisa- 18 oct 2010-
31. The Effects of late Urological Complications of graft survival after kidney transplantation in living and cadaveric donor Tunisa- 18oct2010- 
32. Marginal cadaveric pediatric Donors and adult Recipients Tunisa-oct2010
33. "Prostate cancer, bone metastases and Bisphosphonates" society of IUA brunch of Mashhad, Mashhad – IRAN , 22 July 2010
34. "The evaluation of Y chromosome miscorrelation in males with severe oligospermia or azospermia in Imam Reza hospital – Khorasan province",13 th congress of Iranian Urological Association,  Tehran – IRAN, 13 – 16 May 2010   
35. "The effects of late urological complications on graft survival after kidney transplantation in living and cadaveric donor" , Tehran – IRAN, 13 – 16 May 2010   
36. "The comparison between two groups of patients under operation and lithotripsy due to Ut stone