fa | en | ar
 • مردم با فداکاري ، خوشبختي را به هم هديه مي دهند .
 • حضرت علی(ع) ، خود را از پایه ای که داری فروتر آر، تا مردم تورا از پایه ات فراتر برند.
 • قوي ترين اهرم ها، اراده است.
 • حضرت محمد(ص)، جوانی دیوانگی است که پیری درمان آن باشد.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • شادمانی همه جا پشت در است ، در گشودن هنر است.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • فصل بهار روح زمانهاست.
 • خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . حکیم فردوسی
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: سه شنبه ، ۳ مرداد ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش شهادت امام علیمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 10 شماره 25
پاییز 95

آب و هوا

اوقات شرعی

دوره آموزشی کارت امتیاز متوازن

تعداد بازدید : 844

بیمارستان وزایشگاه سینا باانگیزه پیشبرداهداف متعالی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر تحقق رویکرد نوین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات بالینی درقالب پیاده سازی الگوی اعتباربخشی ملی ، دوره آموزشی کوتاه مدت  الگوی کارت امتیاز متوازن در اعتباربخشی را برگزارنموده تافرصتی مناسب جهت آشنایی مدیران وکارشناسان بیمارستان های استان با ابزارهای موثر و موفق در مدیریت  کارآمدو پایش تحقق اهداف  مبتنی بربرنامه استراتژیک ، عملیاتی و شاخص های بیمارستانی درقالب سنجه های اعتباربخشی رافراهم سازد.

درویرایش جدیدسنجه های اعتباربخشی باهدف هم پوشانی وادغام شاخص های مشابه واولویت بندی نمودن آن ها به مجموعه ای ازشاخص های یکپارچه واولویت بندی شده که بیمارستان را به صورت منسجم ومستمردرمسیرارتقای کیفیت وایمنی خدمات هدایت نماید به بهرگیری ازکارت امتیازی متوازن توصیه  شده است.

 این دوره آموزشی یک روزه با همکاری شرکت اعتباربخشی رسالت رازی وموسسه توانمندسازی منابع انسانی راهبردمشرق زمین درروزچهارشنبه مورخ 93/10/03 صبح وبعدازظهربه مدت هشت ساعت درمکان هتل پردیسان مشهدمقدس با حضوربیش ازیکصدوسی نفرازروسا ، مدیران ، مترون ها ، مسئولین واحدبهبودکیفیت ، کارشناسان اعتباربخشی ، مسئولین بخش های اداری ودرمانی بیمارستان های استان وکارشناسان حوزه ستادی دانشگاه ها ، سازمان ها ونهادهای درمانی استان برگزارگردید.

به شرکت کنندگانی که با موفقیت وکسب امتیاز A دوره آموزشی فوق را به پایان رسانیده بودند ، به استنادمجوزشماره 0133920739401044 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری (مرکزآموزش مدیریت دولتی ودفترآموزش پژوهش استانداری) گواهینامه آموزشی معتبرصادروتحویل گردید.