Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: پنجشنبه ، ۲۴ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

دوره آموزشی کارت امتیاز متوازن

تعداد بازدید : 1416

بیمارستان وزایشگاه سینا باانگیزه پیشبرداهداف متعالی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر تحقق رویکرد نوین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات بالینی درقالب پیاده سازی الگوی اعتباربخشی ملی ، دوره آموزشی کوتاه مدت  الگوی کارت امتیاز متوازن در اعتباربخشی را برگزارنموده تافرصتی مناسب جهت آشنایی مدیران وکارشناسان بیمارستان های استان با ابزارهای موثر و موفق در مدیریت  کارآمدو پایش تحقق اهداف  مبتنی بربرنامه استراتژیک ، عملیاتی و شاخص های بیمارستانی درقالب سنجه های اعتباربخشی رافراهم سازد.

درویرایش جدیدسنجه های اعتباربخشی باهدف هم پوشانی وادغام شاخص های مشابه واولویت بندی نمودن آن ها به مجموعه ای ازشاخص های یکپارچه واولویت بندی شده که بیمارستان را به صورت منسجم ومستمردرمسیرارتقای کیفیت وایمنی خدمات هدایت نماید به بهرگیری ازکارت امتیازی متوازن توصیه  شده است.

 این دوره آموزشی یک روزه با همکاری شرکت اعتباربخشی رسالت رازی وموسسه توانمندسازی منابع انسانی راهبردمشرق زمین درروزچهارشنبه مورخ 93/10/03 صبح وبعدازظهربه مدت هشت ساعت درمکان هتل پردیسان مشهدمقدس با حضوربیش ازیکصدوسی نفرازروسا ، مدیران ، مترون ها ، مسئولین واحدبهبودکیفیت ، کارشناسان اعتباربخشی ، مسئولین بخش های اداری ودرمانی بیمارستان های استان وکارشناسان حوزه ستادی دانشگاه ها ، سازمان ها ونهادهای درمانی استان برگزارگردید.

به شرکت کنندگانی که با موفقیت وکسب امتیاز A دوره آموزشی فوق را به پایان رسانیده بودند ، به استنادمجوزشماره 0133920739401044 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری (مرکزآموزش مدیریت دولتی ودفترآموزش پژوهش استانداری) گواهینامه آموزشی معتبرصادروتحویل گردید.