fa | en | ar
 • دنیا رفتنی و نابود شدنی است، اگر آن برای شما بماند،تو برای آن نمی ماند...
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • فکر مانند چتر نجات است،تا باز نشود کارایی ندارد.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • اگر می خواهید بهترین ها را دریافت کنید باید باور داشته باشید که سزاوار بهترین ها هستید
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که خانواده اش را شاد کند.
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: چهارشنبه ، ۱ فروردین ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 11 شماره 26
روز جهانی کودک - پاییز 96

آب و هوا

اوقات شرعی

دوره آموزشی کارت امتیاز متوازن

تعداد بازدید : 1158

بیمارستان وزایشگاه سینا باانگیزه پیشبرداهداف متعالی دانشگاه علوم پزشکی مشهددر تحقق رویکرد نوین وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات بالینی درقالب پیاده سازی الگوی اعتباربخشی ملی ، دوره آموزشی کوتاه مدت  الگوی کارت امتیاز متوازن در اعتباربخشی را برگزارنموده تافرصتی مناسب جهت آشنایی مدیران وکارشناسان بیمارستان های استان با ابزارهای موثر و موفق در مدیریت  کارآمدو پایش تحقق اهداف  مبتنی بربرنامه استراتژیک ، عملیاتی و شاخص های بیمارستانی درقالب سنجه های اعتباربخشی رافراهم سازد.

درویرایش جدیدسنجه های اعتباربخشی باهدف هم پوشانی وادغام شاخص های مشابه واولویت بندی نمودن آن ها به مجموعه ای ازشاخص های یکپارچه واولویت بندی شده که بیمارستان را به صورت منسجم ومستمردرمسیرارتقای کیفیت وایمنی خدمات هدایت نماید به بهرگیری ازکارت امتیازی متوازن توصیه  شده است.

 این دوره آموزشی یک روزه با همکاری شرکت اعتباربخشی رسالت رازی وموسسه توانمندسازی منابع انسانی راهبردمشرق زمین درروزچهارشنبه مورخ 93/10/03 صبح وبعدازظهربه مدت هشت ساعت درمکان هتل پردیسان مشهدمقدس با حضوربیش ازیکصدوسی نفرازروسا ، مدیران ، مترون ها ، مسئولین واحدبهبودکیفیت ، کارشناسان اعتباربخشی ، مسئولین بخش های اداری ودرمانی بیمارستان های استان وکارشناسان حوزه ستادی دانشگاه ها ، سازمان ها ونهادهای درمانی استان برگزارگردید.

به شرکت کنندگانی که با موفقیت وکسب امتیاز A دوره آموزشی فوق را به پایان رسانیده بودند ، به استنادمجوزشماره 0133920739401044 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری (مرکزآموزش مدیریت دولتی ودفترآموزش پژوهش استانداری) گواهینامه آموزشی معتبرصادروتحویل گردید.