Fa | Eng | Ar
 • ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند.
 • امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند . . .
 • اگر رویاهایت تو را نمی ترسانند، پس به اندازه کافی بزرگ نیستید.
 • سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد!
 • گیتی برای تو پندآموز است، اگر پند آموز باشی.
 • داناترین مردم کسی است که از رفاقت و مصاحبت نادان بگریزد.
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • ناامید هرگز برنده نمی شود و برنده هرگز ناامید نمی شود.
 • به مردم بهتر از چیزی که میخواهید به شما بگویند، بگویید.
 • اگر از کار نیک خود خوشحال و کار بد خود دلگیر میشوی مومن هستی.
 • با دشمن دوستت رفاقت، مکن که دوستت را از دست میدهی.
 • ایمان همواره با استقامت و پایداری همراه است.کسی که ایمان دارد، استقامت دارد و کسی که استقامت ندارد ایمان ندارد.
 • خویشتن را نگاه دار از کرداری که اگر از تو بپرسند شرمگین و انکار نکنی.
 • ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند.
 • خودبینی . دیدن خود نیست . خودبینی . ندیدن دیگران است.
 • اعتماد ساختنش سالها طول میکشد . تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد.
 • روح فوق العاده زیباست ؛ آنقدر زیباست که اگر کسی چشمش به اوبیفتد هیچگاه ازعشق اونمی تواند فارغ شود.
امروز: دوشنبه ، ۲۸ آبان ۱۳۹۷
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگرینوروز 97

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 12 شماره 27
خبرنامه سینا

آب و هوا

اوقات شرعی

بستری کودک

تعداد بازدید : 1319

 

 
والدين گرامي :
 کمیته پرسنل ، فعاليتها ، آمارواسناد
آن لحظه كه پزشك معالج شما توصdه به بستري كودك شما دربيمارستان جهت درمان بيماري را نمود ، يقينا دل نگراني و دغدغه خاطر شما از عدم تحمل و ناآرامي كودك شما درمحيط بيمارستان ، افزون براضطراب نتيجه درمان وبهبودي كودكتان ، ذهن شمارا به خود مشغول نموده كه اينك با حضوردربيمارستان اين تجربه پيش روي شما قرار گرفته است .
 كودك شما درطي مدت بستري دربيمارستان بيشترازهرزمان ديگر به رفتارهاي حمايتي شما نيازدارد و نقش شما والدين گرامي ، مكمل تلاش تيم درماني بيمارستان درتامين اين نياز ميباشد .
توجه به اين نكته ضروري است كه بستري كودك شمادربيمارستان به منزله جدايي شما ازيكديگر نبوده زيرا ممكن است غلبه اين احساس برشما ، دلهره و نگراني شما را تشديد و شما را تحريك پذير و بيقرارنموده كه اين احساس به كودك شما منتقل واورا ناآرام ترميسازد.
فلسفه مراقبت ازكودك دربيمارستان همواره درجهت حمايت ازكودك بوده كه ازطريق رفتارومكالمه به وي انتقال ميابد.
1. نياز به محبت ، مهمترين احساس كودك بوده كه درطي مدت بستري دربيمارستان بايد موردتوجه واقع شده و مراقبتهاي درماني و محدوديتهاي موجودنبايد خللي دردريافت محبت كودك از شما بوجودآورد.
 2.ترس ازمحيط بيمارستان و عدم احساس امنيت يكي ازمهمترين نكاتي است كه بايدسعي كنيدكودك خودرابا محيط بيمارستان آشنا نموده وبه پرسشهاي كودك خود درخصوص بيمارستان و كاركنان آن پاسخ دهيدووسايلي راكه كودك آنهارادوست داردوبه آنهاعادت داردراباخودبه همراه بياوريد.
3.ترس ازجدايي ازپدرومادرنيزيكي ازدلايل نا آرامي كودك مي باشد ، به كودك خودتوضيح دهيد كه كادر درماني فقط به پدرومادردرمراقبت ازآنهاكمك خواهندكردوآنهاازوالدين جدانمي شوند.
4. كودك درهرشرايطي نيازبه بازي دارد سعي نماييد عليرغم محدوديتهايي كه بيماري براي كودك شما به همراه داشته است ، شرايطي را فراهم سازيد كه بخشي اززمان حضوركودك دربيمارستان به بازي و سرگرمي مفرح اختصاص يابد.
5. اگركودك شما داراي عادات خاصي درخواب ، تغذيه ، پوشيدن لباس ، بازي و...........آن را با پرستاركودك خوددرميان گذاريد تا درفراهم سازي محيطي مطبوع جهت كودك تلاش لازم انجام پذيرد.
6. سعي نماييد با برقراري ارتباط بين كودك خود وسايركودكان بستري دربيمارستان امكان همراهي ذهني براي كودك خوددرپذيرش انجام مراقبتهاي درماني را فراهم سازيد .
7. بيماري سبب درد،محدوديت حركتي وبي خوابي طولاني خواهدشدوبه خصوص درشيرخواران اختلالاتي ايجادخواهدكردناراحتي وترس والدين به كودك القاشده وقدرت سازگاري اوراكاهش ميدهد ، تلاش نماييد با تحمل و بردباري ، آرامش بيشتري به كودك خود ببخشيد .
8. اگركودك شما شيرخوارميباشد ، تغذيه ازشيرمادردرطي مدت بستري قطع نگردد.
 
9. ممكن است كودك شمادربيمارستان عادتهاي خوب گذشته راازيادببرد امانگران نباشيد پس ازبازگشت به منزل وتقويت عاطفي ورواني كودك مشكل مرتفع خواهدشد.
10. توضيحات لازم رادرموردنحوه برخوردخوددرمنزل باكودك به پرستاربدهيدتااونيزبتواندتماس كلامي ورفتاري موثري با كودك شما برقراركند.
11.سعي كنيد مراقبتهاي فيزيكي كودك مانندبلندكردن ،تغييروضعيت ودادن غذارابه عهده بگيريدتاكودكتان احساس امنيت كند.
12.پرستاردرمراقبت ازكودك شمابهداشت رارعايت ميكندوازبهترين ابزارهااستفاده مي نمايد و براي شما وكودكتان منبع آرامش،دانش وقدرت است،پس توصيه هاي وي را بدقت اجرا نماييد.
13.خانواده واحداساسي جامعه است وحفظ همبستگي خانواده به درك بهتر رفتاروواكنشهاي كودك درزمان بيماري كمك خواهدكرد.