fa | en | ar
 • دنیا رفتنی و نابود شدنی است، اگر آن برای شما بماند،تو برای آن نمی ماند...
 • هرگاه از كسى سؤالى شد درباره چيزى كه جواب آن را نمى داند، از گفتن «نمى دانم» خجالت نكشدو بگويد:" نمى دانم".
 • ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که خود پیموده‌ایم می‌توانیم هدایت کنیم.
 • اندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است.
 • هرگز فراموش نکن که شانس تو همان تفکر توست ...
 • برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت. این دنیا، دنیای تغییرات است نه تقدیر...
 • برای پرش های بلند در زندگی، گاهی لازم است چند قدم به عقب رویم ...
 • اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .
 • محبوب ترین مردم نزد خدا کسی است که خانواده اش را شاد کند.
 • برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد.
 • برو ای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود
امروز: جمعه ، ۴ اسفند ۱۳۹۶
پزشکان در یک نگاه بیمارستان آینده آزمایشگاهنمای روبروی روزبخش 'گردشگریمحبوب

منوی اصلی

جستجوی پزشک

فصلنامه سینا

فصلنامه سینا، سال 11 شماره 26
روز جهانی کودک - پاییز 96

آب و هوا

اوقات شرعی

اهداف بیمارستان

تعداد بازدید : 1407

 

اهداف کلان GOALS:

 

G1 . توسعه وارتقای خدمات مبتنی بربهبودمستمرکیفیت

 G2. ارتقاء  سطح بهداشت ، سلامت و ایمنی بیماروکارکنان بیمارستان

 

اهداف اختصاصی  واستراتژی :

 

G1 . توسعه وارتقای خدمات تخصصی بیمارستان مبتنی بربهبود مستمرکیفیت

G1O1  :   ارتقای فضای فیزیکی متناسب با مجوزبهره برداری بیمارستان مبتنی بر 52% اجرای طرح توسعه دوم  تاپایان برنامه

S1-1 :  اجرای طرح توسعه دوم بیمارستان

 

G1O2 : توسعه  وتامین فن آوری های نوین و تجهیزات بیمارستانی متناسب بانیازتخصصی مبتنی بر8%بودجه سالیانه بیمارستان

 S2-1 : خرید تجهیزات پزشکی موردنیازبیمارستان

S2-2: خرید تجهیزات غیر پزشکی( اداری و تاسیساتی ورایانه ای ......)

S 2-3: اجرای برنامه نگهداری وکالیبراسیون تجهیزات وتاسیسات بیمارستان (PM)

 S2-4: توسعه  بهره وری از شبکه HIS دربیمارستان

 

G1O3 : ارتقای کیفیت خدمات بیمارستان متناسب با استانداردهای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مبتنی برتحقق 90% استانداردهای ابلاغی

S3-1: پایش وبازنگری مستندات راهبردی پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی دربیمارستان

S3-2: اجرای نظام رسیدگی به شکایات وپایش رضایتمندی بیماران وهمراهیان

S3-3: اجرای برنامه آموزش وتوانمندی سازی کارکنان

S3-4: اجرای استانداردهای بیمارستان دوستدارمادروکودک

 

G1O4: ارتقای روحیه وانگیزه خدمتی کارکنان متناسب با ضوابط ابلاغی مبتنی برتحقق75% رضایتمندی کارکنان تاپایان برنامه

S4-1: اجرای طرح نظام ارزیابی وپایش عملکرد کارکنان

S4-2:  اجرای طرح ارتقای  معیشتی وتسهیلات رفاهی کارکنان

 

G2  . تامین سطح مطلوب بهداشت ،سلامت وایمنی بیماران وکارکنان مبتنی برنظام سلامت

G2O1 . تامین سطح مطلوب ایمنی بیمارمبتنی براجرای 80% استانداردهای الزامی بیمارستان دوستدار ایمنی بیمارپایان برنامه

S5-1:  اجرای استانداردهای ایمنی بیمار

S5-2:  اجرای نظام مدیریت خطر

 

G2O2 . تامین سطح مطلوب  بهداشت درخدمات بیمارستان مبتنی برتحقق 90%استانداردهای ابلاغی  درزمینه بهداشت  تاپایان برنامه

S6-1: اجرای برنامه بهداشت وحفظ سلامت  کارکنان (واکسیناسیون ، معاینات شغلی، اجرای برنامه های کنترلی حوادث شغلی و عوامل زیان آورمحیطی و......)

S6-2: مدیریت پسماند بیمارستان

S6-3:  سلامت آب شرب و دفع فاضلاب بیمارستانی

S6-4: کنترل بهداشت اماکن و بهداشت مواد غذایی

 

G2O3 . تامین سطح مطلوب کنترل عفونت های بیمارستان مبتنی برتحقق 90%استانداردهای ابلاغی درزمینه کنترل عفونت  تاپایان برنامه

:S7-1اجرای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی

:S7-2اجرای نظام بهداشت دست